Giải Unit 6 – Reading trang 64 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 6. What Time Do You Go to School? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 6 – Reading trang 64 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 6. What Time Do You Go to School?

Reading trang 64 Tiếng Anh 6 Explore English

KAKENYA’S DREAM

In Kenya, school life is not easy for some local Maasai people. In some schools, classes have 70 students in one classroom. Schools don’t always have books. There sometimes aren’t enough teachers, or there isn’t enough money.

This is especially true for Maasai girls. Not many Maasai girls in Kenya finish elementary school. Many Maasai girls leave school early to get married. Kakenya Ntaiya has a dream. She wants to help Maasai schoolgirls. She has an elementary school for girls.

Today, 170 girls go to her school, and they love it. They study English and Swahili (an African language). They also study math, science, geography, history, art, and PE. Ntaiya wants the students to have a better life.

Hướng dẫn dịch:

GIẤC MƠ CỦA KAKENYA

Ở Kenya, cuộc sống học đường không hề dễ dàng đối với một số người Maasai địa phương. Ở một số trường, lớp học có 70 học sinh trong một lớp. Không phải lúc nào trường học cũng có sách. Đôi khi không có đủ giáo viên hoặc không có đủ tiền.

Điều này đặc biệt đúng với các cô gái Maasai. Không nhiều nữ sinh Maasai ở Kenya học hết tiểu học. Nhiều cô gái Maasai nghỉ học sớm để kết hôn. Kakenya Ntaiya có một giấc mơ. Cô ấy muốn giúp đỡ các nữ sinh Maasai. Cô ấy có một trường tiểu học dành cho nữ sinh.

Ngày nay, 170 nữ sinh đến trường của cô ấy, và họ yêu thích nó. Họ học tiếng Anh và tiếng Swahili (một ngôn ngữ châu Phi). Họ cũng học toán, khoa học, địa lý, lịch sử, nghệ thuật và thể dục. Ntaiya muốn các học sinh có cuộc sống tốt đẹp hơn.


Giải bài A trang 64 Tiếng Anh 6 CD

A. Look at the photo. What do you think the article is about?

(Nhìn ảnh. Em nghĩ bài viết nói về cái gì?)

a. city life (đời sống thành thị)

b. a big family (một đại gia đình)  

c. a school in Kenya (một trường học ở Kenya)

Trả lời:

c. A school in Kenya


Giải bài B trang 64 Tiếng Anh 6 CD

B. Read the article quickly. What is Kakenya’s dream?

(Đọc nhanh văn bản. Giấc mơ của Kakenya là gì?)

a. to write books (viết sách)

b. to help educate Maasai girls (giúp các cô gái Maasai được học hành)

c. to help girls get married (giúp các cô gái kết hôn)

Trả lời:

b. to help educate Maasai girls


Giải bài C trang 64 Tiếng Anh 6 CD

C. Talk with a partner. Look at the subjects below. Which subjects do you think the girls study?

(Nói với bạn. Nhìn các môn học bên dưới. Em nghĩ các cô gái này học môn nào?)

Hướng dẫn dịch:

– math: toán

– English: tiếng Anh

– science: khoa học

– PE = Physical Education: Giáo dục Thể chất

– art: mĩ thuật

– geography: địa lí

Trả lời:

A: Which subjects do you think the girls study?

(Bạn nghĩ các cô gái học những môn nào?)

B: I think the girls study all of the subjects: math, English, science, PE, art, music, and geography.

(Tôi nghĩ các cô gái học tất cả các môn: toán, tiếng Anh, khoa học, thể dục, mĩ thuật, âm nhạc và địa lí.)

Hoặc:

In my opinion, girls can study all of these subjects and learn them well.

(Theo ý kiến của tớ, các bạn nữ có thể học tất cả các môn học ở trên và còn có thể học giỏi)


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – Communication trang 63 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 6 – Comprehension trang 66 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 6 – Reading trang 64 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com