Giải Unit 6 – Writing trang 66 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 6. What Time Do You Go to School? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 6 – Writing trang 66 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 6. What Time Do You Go to School?

Writing trang 66 Tiếng Anh 6 Explore English

Write a short email. Describe your school to an online friend in 40-60 words.

(Viết một bức thư điện tử ngắn. Miêu tả trường của em với một người bạn qua mạng trong 40 – 60 từ.)

From: Mai@NGLstudent.com

To: anna.smith@mall.com

Subject: School life

Hi Anna,

Let me tell you about my school life. I usually get up at 6:30, and I go to school at 7:30.There are 600 students at my school in Ha Noi. I study many subjects, including Vietnamese, English, science,history, geography, math, and art. I go home after school.

Mai

Hướng dẫn dịch thư:

Từ: Mai@NGLstudent.com

Tới: anna.smith@mall.com

Chủ đề: Đời sống học đường

Chào Anna,

Mình kể cho bạn nghe về đời sống học đường của mình nhé. Mình thường dậy lúc 6:30 và đến trường lúc 7:30. Có 600 học sinh trong trường của mình ở Hà Nội. Mình học nhiều môn, bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, khoa học, lịch sử, địa lý, toán và mỹ thuật. Mình về nhà sau giờ học.

Mai

Trả lời:

Hi Hannah,

Let me tell you about my school life. I usually get up at 7:00 a.m and then I go to school at 7:30. There are 1234 students at my school in Ho Chi Minh city. I study many subjects, including Vietnamese, English, science,history, geography, math, and art.  I usually play badminton after school and then I go home.

Vy

Hướng dẫn dịch:

Xin chào Hannah,

Mình kể cho bạn nghe về đời sống học đường của mình nhé. Mình thường dậy lúc 7:00 sáng và sau đó mình đến trường lúc 7:30. Có 1234 học sinh trong trường của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi học nhiều môn, bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, khoa học, lịch sử, địa lý, toán và mỹ thuật. Mình thường chơi cầu lông sau giờ học và sau đó mình về nhà.

Vy

Hoặc:

Hi Robin,

Let me tell you about my school life. I usually get up at 7:00 am and then I go to school at 7:30. There are 750 students at my school in Thanh Hoa. I study many subjects, including Vietnamese, English, science, history, geography, math, and art. I usually play badminton after school and then I go home.

Thao.

(Xin chào Robin,

Để tớ kể cho cậu nghe việc học trên lớp của tớ. Tớ thường thức dậy lúc 7:00 và sau đó tớ đi học lúc 7;30. Trường tớ ở Thanh Hoad và có 750 học sinh. Tớ học rất nhiều môn gồm tiếng việt, tiếng anh, khoa học,lịch sử, địa lý, toán và mỹ thuật. Tớ thường chơi cầu lông sau giờ học sau đó rồi về nhà.

Thảo.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – Comprehension trang 66 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 6 – Video trang 67 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 6 – Writing trang 66 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com