Giải Unit 6 – Video trang 67 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 6. What Time Do You Go to School? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 6 – Video trang 67 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 6. What Time Do You Go to School?

Video trang 67 Tiếng Anh 6 Explore English

Kakenya’s School

ABOUT THE VIDEO

Kakenya’s students enjoy their school life.

(Trường học của Kakenya: Về video: Những học sinh của Kakenya thích đời sống học đường của họ.)

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi xem)

Circle the correct answers. What do you already know about Kakenya’s school?

(Khoanh chọn câu trả lời đúng. Em đã biết gì về trường học của Kakenya?)

1. This school is in (Kenya / Uganda).

2. The school is for girls living in (cities / villages).

Trả lời:

1. This school is in Kenya.

(Trường học này ở Kenya.)

2. The school is for girls living in villages.

(Trường học này dành cho các cô gái sống ở làng quê.)


WHILE YOU WATCH

(Trong khi xem)

Giải bài A trang 67 Tiếng Anh 6 CD

A. Check your answers to the Before You Watch questions.

(Kiểm tra câu trả lời của em cho câu hỏi ở phần Before You Watch.)

Trả lời:

1. This school is in Kenya.

2. The school is for girls living in villages.


Giải bài B trang 67 Tiếng Anh 6 CD

B. Watch the video again. Circle T for True or F for False.

(Xem lại video. Khoanh chọn T đối với câu Đúng và F đối với câu Sai.)

1. Kakenya’s students live in the school. T F
2. They cook their own food in school. T F
3. School starts at 9 o’clock. T F
4. They study math and geography. T F

Trả lời:

1. Kakenya’s students live in the school.

(Học sinh của Kakenya sống trong trường.)

T
2. They cook their own food in school.

(Họ tự nấu thức ăn ở trường.)

F
3. School starts at 9 o’clock.

(Trường học bắt đầu lúc 9 giờ.)

F
4. They study math and geography.

(Họ học toán và địa lí.)

T

AFTER YOU WATCH

(Sau khi xem)

Talk with a partner. How would you describe Kakenya? Do you think these girls will have a better life?

(Nói với bạn. Em sẽ mô tả Kakenya như thế nào? Em có nghĩ những cô gái này sẽ có cuộc sống tốt hơn không?

Trả lời:

Kakenya is a kind woman. She is also ambitious when she opens her own school for girls in the villages to educate them and help them have a better life. I think these girls will have a better life because they have knowledge and they can control the way they live.

(Kakenya là một phụ nữ tốt bụng. Cô cũng có hoài bão khi mở trường học riêng cho nữ sinh trong làng để giáo dục họ và giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Tôi nghĩ những cô gái này sẽ có cuộc sống tốt hơn vì họ có kiến thức và họ có thể làm chủ cuộc sống của mình.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – Writing trang 66 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 6 – Worksheet trang 143 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 6 – Video trang 67 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com