Giải Unit 7 – Extra Practice Worksheet trang 157 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 7. Can You Do This? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 7 – Extra Practice Worksheet trang 157 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Can You Do This?

Extra Practice Worksheet trang 157 Tiếng Anh 6 Explore English

7. CONTACT JUGGLING

Giải bài A trang 157 Tiếng Anh 6 CD

Label the picture using the words from the box.

(Sử dụng các từ trong bảng điền vào mỗi bức tranh)

Trả lời:

1. do magic tricks (làm ảo thuật) 2. dance (nhảy)
3. throw a ball (ném bóng) 4. juggle (tung hứng)

Giải bài B trang 157 Tiếng Anh 6 CD

Answer the questions, and then ask a partner. Circle the answer.

(Trả lời các câu hỏi và hỏi bạn của mình. Khoanh tròn vào đáp án)

Trả lời:

You Your partner
1. Can you juggle?

(Bạn có biết tung hứng không?)

No Yes
2. Can you do magic tricks?

(Bạn có thể làm trò ảo thuật không?)

No No
3. Can you dance?

(Bạn có thể nhảy không?)

Yes Yes
4. Can you throw a ball far?

(Bạn có thể ném bóng xa không?)

Yes Yes

Giải bài C trang 157 Tiếng Anh 6 CD

Complete the sentences using can or can’t.

(Hoàn thành câu sử dụng can hoặc can’t)

Trả lời:

1. can’t 2. can 3. can 4. can

Hướng dẫn dịch:

Hầu hết các những người tung hứng có thể ném bóng tuy nhiên họ không thể cho quả bóng lăn trên cơ thể họ. Những người tung hứng có thể cho quả cầu lăn trên cơ thể họ được gọi là contact juggler. Okotanpe là một contact juggler và có thể tung hứng rất giỏi. Anh ấy còn có thể nhảy, làm ảo thuật và ném bóng cùng lúc.


Giải bài D trang 157 Tiếng Anh 6 CD

Work with a partner. Then make sentences comparing the things your partner can and can’t do.

(Làm việc với bạn cùng nhóm. Sau đó viết câu so sánh những việc bạn của bạn làm được và không làm được)

Trả lời:

– My partner can play the piano but he can’t play the guitar.

(Bạn của tớ có thể chơi đàn piano nhưng cậu ấy không thể chơi ghi-ta.)

– My partner can’t dance but he can sing.

(Bạn của tớ không thể nhảy nhưng cậu ấy có thể hát.)

– My partner can play soccer but he can’t play basketball.

(Bạn của tớ có thể chơi bóng đá nhưng không cậu ấy không thể chơi bóng rổ.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – Worksheet trang 144 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – Preview trang 80 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – Extra Practice Worksheet trang 157 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com