Giải Unit 8 – Preview trang 81 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 8. How Much is This T-shirt? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 8 – Preview trang 81 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. How Much is This T-shirt?

Preview trang 81 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 81 Tiếng Anh 6 CD

Listen. Number the items the teenagers want to buy in the order you hear.

(Nghe và đánh dấu những đồ các bạn trẻ muốn mua theo thứ tự mà bạn nghe được)

Nội dung bài nghe:

1. Can I see the red and black headphones please? Sure, here you go.

2. Excuse me. Can I see those shoes please? Would you like to see the black ones or the brown ones?

3.  How much is that backpack? The large one. Yes, it’s $40.

4. Excuse me. Can I please see that small hat this one yes please?

6. I’d like the white tee shirt please. How much is it? It’s cheap.  It’s only $8.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

1. Vui lòng cho tớ xem tai nghe màu đỏ và đen được không? Chắc chắn rồi, thông tin cho bạn đây.

2. Xin lỗi. Làm ơn cho tớ xem đôi giày đó được không? Bạn muốn xem những cái màu đen hay cái màu nâu?

3. Cái ba lô đó bao nhiêu tiền? Cái lớn. Vâng, đó là $ 40.

4. Xin lỗi. Xin vui lòng cho tớ xem cái mũ nhỏ cái mũ này có xin vui lòng?

6. Tớ muốn chiếc áo phông trắng. cái này giá bao nhiêu? Nó rẻ. Nó chỉ $ 8.

Trả lời:

1. headphones 2. shoes 3. backpack 4. hat 5. T-shirt

Giải bài B trang 81 Tiếng Anh 6 CD

Listen again. Match the items with its description.

(Nghe lại một lần nữa. Nối các đồ vặt với mô tả của nó)

Trả lời:

1 – b 2 – d 3 – e 4 – c 5 – a

Giải bài C trang 81 Tiếng Anh 6 CD

Talk with a partner. Do you like to shop. What’s your favorite store?

(Luyện nói với bạn. Bạn có thích đi mua sắm không? Đâu là cửa hàng ưa thích của bạn)

Trả lời:

A: Do you like to go shopping?

B: Yes, I like it a lot

A: Do you often go shopping?

B: I usually go shopping with my friends.

A: Where do you usually shop?

B: I often shop in the stores near my neighborhood.

Hướng dẫn dịch:

A: Cậu có thích đi mua sắm không?

B: Có, tớ rất đi mua sắm.

A: Cậu thường đi mua sắm không?

B: Tớ thường xuyên đi mua sắm cùng với bạn của mình.

A: Cậu thường đi mua sắm ở đâu vậy?

B: Tớ thường mua sắm ở những của hàng gần khu tớ ở.


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – Extra Practice Worksheet trang 157 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – Language Focus trang 82 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – Preview trang 81 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com