Giải Unit 7 – Worksheet trang 144 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 7. Can You Do This? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 7 – Worksheet trang 144 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Can You Do This?

Worksheet trang 144 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài 1 trang 144 Tiếng Anh 6 CD

Match. Write the words in the box next to the picture.

(Nối và viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh tương ứng)

Trả lời:

a. paint (vẽ) b. play the piano (đánh đàn piano)
c. sing (hát) d. swim (bơi)
e. play the guitar (đánh đàn ghita) f. play the drum (đánh trống)
g. drive (lái xe) h. skateboard (trượt ván)

Giải bài 2 trang 144 Tiếng Anh 6 CD

What can / can’t you do. Put the abilities for Activity 1 in the correct column.

(Bạn có thể làm gì và không thể làm gì? Đặt những khả năng ở bài tập 1 vào cột đúng)

Trả lời:

I can I can’t
Sing Paint
Swim Play the piano
Skateboard play the drum
Drive Play the guitar

Giải bài 3 trang 144 Tiếng Anh 6 CD

Combine the sentences into one. Use and or but.

(Nối hai câu thành một, sử dụng and hoặc but)

Example: I can swim. I can’t drive.

→ I can swim but I can’t drive.

(Ví dụ: 

Tớ có thể bơi. Tớ không thể lái xe

→ Tớ có thể bơi nhưng tớ không thể lái xe)

a. Roger can cook. Debbie can, too.

b. Pham can’t sing. She can play the drums.

c. l can sing. I can paint.

d. Steve can draw. He can play the guitar.

e. My mom can surf. She can’t ski.

Trả lời:

a. Roger can cook and Debbie can.

(Roger có thể nấu ăn và Debbie cũng có thể.)

b. Pham can’t sing but she can play the drums.

(Phạm không thể hát nhưng cô ấy có thể chơi trống.)

c. I can sing and I can paint.

(Tớ có thể hát và tớ có thể vẽ.)

d. Steve can draw and he can play the guitar.

(Steven có thể vẽ và anh ấy có thể chơi đàn ghi ta.)

e. My mom can surf but she can’t ski.

(Mẹ tớ có thể lướt ván nhưng mẹ tớ không thể trượt tuyết.)


Giải bài 4 trang 144 Tiếng Anh 6 CD

Use your ideas from Activity 2 to write about what you can and can’t đo. Use and and but.

(Sử dụng các ý tưởng của bài 2 để viết về những việc bạn có thể và không thể làm, sử dụng and và but.)

Trả lời:

– I can sing but I can’t paint.

(Tớ có thể hát nhưng tớ không thể vẽ.)

– I can play the guitar and I can skateboard.

(Tớ có thể chơi đàn ghi ta và tớ có thể trượt ván.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – Video trang 79 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – Extra Practice Worksheet trang 157 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – Worksheet trang 144 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com