Giải Unit 7 – Language Focus trang 72 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 7. Can You Do This? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 7 – Language Focus trang 72 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Can You Do This?

Language Focus trang 72 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 72 Tiếng Anh 6 CD

Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue.

(Nghe và đọc. Sau đó nói lại đoạn hội thoại và thay thế các từ màu xanh)

Hướng dẫn dịch:

1.  Minh: Maya, cậu có thể hát không?

Maya: Có, tớ có thể. Tớ khá là giỏi đó.

3. A: Minh ơi, cậu có biết chơi golf không?

Minh: Có, tớ có. Tớ có thể chơi golf.

4. A: Tuyệt vời, chúng ta đến chỗ mình nhá. Cậu có muốn chơi ngay bây giờ không?

Minh: Chắc chắn rồi, tớ đang trên đường đến đây. Ok gặp cậu sớm nhé.


Giải bài B trang 72 Tiếng Anh 6 CD

Practice with your partner. Replace any words to make your own conversation.

(Thực hành với đối tác của bạn. Thay thế bất kỳ từ nào để thực hiện cuộc trò chuyện của riêng bạn.)

Trả lời:

A: Can you play the guitar?

B: Yes, I can. Can you play basketball?

A: No, I can’t

B. Can you cook?

A. Yes, I can. I am pretty good at it.

Hướng dẫn dịch:

A: Cậu có thể chơi đàn ghi ta không?

B: Có tớ có thể. Cậu có thể chơi bóng rổ không?

A: Không, tớ không thể.

B. Cậu có thể nấu ăn không?

A: Tớ có thể. Tớ còn khá là giỏi nữa.


Giải bài C trang 73 Tiếng Anh 6 CD

Complete the conversation. Write can / can’t. Listen and check your answers.

(Hoàn thành đoạn hội thoại. Viết can / can’t. Nghe và kiểm tra lại đáp án)

Nadine: Hey Stig, look at this! It’s a painting, by Phong the elephant. Phong is from Thailand.

Stig: Wow! (1) _____ elephants paint?

Nadine: Not usually, but Phong  (2) ______. Phong (3) ______ play music, too.

Stig:  Amazing! What other things (4) ______ Phong do? (5) ______ he dance?

Nadine: No, he (6) _____ dance, and he (7) _____ skateboard either.

He’s an elephant!

Trả lời:

1. can 2. can 3. can 4. can 5. can 6. can’t 7. can’t

Nadine: Hey Stig, look at this! It’s a painting, by Phong the elephant. Phong is from Thailand.

Stig: Wow! can elephants paint?

Nadine: Not usually, but Phong can. Phong can play music, too.

Stig:  Amazing! What other things can Phong do? can he dance?

Nadine: No, he can’t dance, and he can’t skateboard either.

He’s an elephant!

Hướng dẫn dịch:

Nadine: Hey Stig, nhìn này. Đây là bức tranh Phong – một chú voi vẽ đó. Phong đến từ Thái Lan.

Stig: Wow. Những chú voi có thể vẽ được không?

Nadine: Không thường xuyên đâu, nhưng Phong có thể. Phong còn có thể chơi nhạc nữa.

Stig: Thật tuyệt vời, Phong còn làm được điều gì khác nữa không? Nó có thể nhảy không.

Nadine: Không, nó không thể nhảy, nó cũng không thể trượt ván. Nó là một chú voi mà.


Giải bài D trang 73 Tiếng Anh 6 CD

Check ✔ the things you can do. Then ask the partner.

(Check ✔ vào những việc bạn có thể làm. Sau đó hỏi bạn của mình.)

Trả lời:

Can you _____? You Your partner
Dance
do a handstand
Skateboard
play the drums
ride a bike

Giải bài E trang 73 Tiếng Anh 6 CD

Play a true-lie game. Describe yourself to a partner. Student A: Say two true sentences and one lie. Student B: Guess the lie. Take turns.

(Chơi một trò chơi nói thật. Mô tả bản thân cho một đối tác. Học sinh A: Nói hai câu thật và một câu nói dối. Học sinh B: Đoán lời nói dối. Thay phiên nhau.)

l can paint. I can sing. I can speak Swahili.

(Tôi có thể vẽ. Tôi có thể hát. Tôi có thể nói tiếng Swahili.)

Number 3 is a lie! You can’t speak Swahi.

(Số 3 là một lời nói dối! Bạn không thể nói tiếng Swahi.)

Wrongl l can speak Swahili, but I can’t sing.

(Sai rồi, tôi có thể nói tiếng Swahili, nhưng tôi không thể hát.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – Preview trang 70 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – The Real World trang 74 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – Language Focus trang 72 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com