Giải Unit 7 – Preview trang 70 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 7. Can You Do This? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 7 – Preview trang 70 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Can You Do This?

Preview trang 70 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 70 Tiếng Anh 6 CD

Listen. Check (✔) the things they can do well.

(Nghe và đánh dấu ✔ vào những việc họ có thể làm tốt)

Nội dung bài nghe:

1. Christina do you know how to rock climb? Yes, I can climb to the top of this mountain in under 3:00 hours.

2. Do you like swimming Lucas? Yes,I love swimming. I can hold my breath for almost 4 minutes.

3. Can you sing well Christina? No. I can’t. I’m awful.

4. Can you play the guitar Jennifer now but I can play the piano I can do it with my eyes closed.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

1. Christina bạn có biết leo núi không? Có, tôi có thể leo lên đỉnh núi này trong vòng chưa đầy 3:00 giờ.

2. Bạn có thích bơi lội không Lucas? Vâng, tôi thích bơi lội. Tôi có thể nín thở trong gần 4 phút.

3. Bạn có thể hát tốt không Christina? Không, tôi không thể. Tôi thật tệ.

4. Bạn có thể chơi guitar không Jennifer bây giờ nhưng tôi có thể chơi piano Tôi có thể làm điều đó khi nhắm mắt.

Trả lời:

1. rock climb (leo núi)
2. swim (bơi)
3. sing (hát)
4. play the guitar (chơi đàn ghi ta)
5. play the piano (chơi đàn piano)

Giải bài B trang 70 Tiếng Anh 6 CD

Listen. Write the names in the box under what they can do.

(Nghe. Viết tên ở trong bảng dưới những việc họ có thể làm)

Jennifer        Christina        Lucas

Trả lời:

1. Christina: rock climb.

2. Lucas: swim.

3. Jennifer: play the piano.


Giải bài C trang 70 Tiếng Anh 6 CD

Talk with a partner. What can you do?

(Nói với bạn của mình. Bạn có thể làm gì?)

Example:

– Can you ride a horse? Yes, I can.

(Cậu có thể cưỡi ngựa được không? Có, tớ có thể.)

Trả lời:

– Can you ride a bike? Yes, I can.

(Cậu có thể đi xe đạp được không? Có, tớ có thể.)

– Can you sing? No, I can’t.

(Cậu có thể hát không? Không, tớ không thể.)

– Can you play the flute. No, I can’t

(Cậu có thể thổi sáo không? Không, tớ không thể.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – Extra Practice Worksheet trang 156 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – Language Focus trang 72 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – Preview trang 70 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com