Giải Unit 7 – The Real World trang 74 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 7. Can You Do This? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 7 – The Real World trang 74 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Can You Do This?

The Real World trang 74 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 74 Tiếng Anh 6 CD

Look at the photos. What do you think people can do? Choose the correct answers.

(Nhìn vào các bức tranh này. Bạn nghĩ những người trong bức tranh có thể làm gì? Chọn đáp án đúng.)

1. Daniel Kish can ride a bicycle (without seeing / as fast as a motorbike).

2. Isao Machii can (do magic tricks with fruit / cut fruit with his sword).

3. Kevin Richardson can (teach lions circus tricks / live with dangerous animals).

Trả lời:

1. Daniel Kish can ride a bicycle without seeing.

(Daniel Kish có thể đi xem đạp mà không cần nhìn.)

2. Isao Machii can cut fruit with his sword.

(Isao Machii có thể dùng kiếm của anh ấy để cắt hoa quả.)

3. Kevin Richardson can live with dangerous animals.

(Kevin Richardson có thể sống với các loài động vật nguy hiểm.)


Giải bài B trang 74 Tiếng Anh 6 CD

Listen. Circle T for True or F for False.

(Nghe. Khoanh T với câu trả lời đúng và F cho câu trả lời sai)

1. Daniel Kish can swim. T F
2. Kish was in a TV show. T F
3. lsao Machii can cutatennis ball  traveling as fast as a plane. T F
4. Kevin Richardson is also called the “Lion Talker” T F

Nội dung bài nghe:

Daniel Kish can’t see but he can ride a bike. He makes sounds and then listens like a dolphin. He can climb trees dance and even swim and cook. He also appeared in an Indian movie and a National Geographic TV show.

Isao Machii is a Japanese swordsman. He has 4 Guinness world records for his sword skills. He can cut a tennis ball traveling at the speed of a plane with his sword. Kevin Richardson works with wild animals. He is also called the lion Whisperer. He can spend the night with lions without being attacked. Many animals like lions,hyenas, leopards and cheetahs treat him like their own.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Daniel Kish không thể nhìn thấy nhưng anh ấy có thể đi xe đạp. Anh ấy tạo ra âm thanh và sau đó lắng nghe như một con cá heo. Anh ấy có thể trèo cây, nhảy múa và thậm chí bơi lội và nấu ăn. Anh cũng xuất hiện trong một bộ phim Ấn Độ và một chương trình truyền hình National Geographic.

Isao Machii là một kiếm sĩ Nhật Bản. Anh đã có 4 kỷ lục Guinness thế giới về kiếm thuật của mình. Anh ta có thể cắt một quả bóng tennis đang bay với tốc độ của một chiếc máy bay bằng thanh kiếm của mình. Kevin Richardson làm việc với động vật hoang dã. Anh ta còn được gọi là sư tử thì thầm. Anh ta có thể qua đêm với sư tử mà không bị tấn công. Nhiều loài động vật như sư tử, linh cẩu, báo và báo gêpa đối xử với anh ta như con của chúng.

Trả lời:

1. Daniel Kish can swim.

(Daniel Kish có thể bơi.)

T
2. Kish was in a TV show.

(Kish đã từng lên TV.)

T
3. lsao Machii can cutatennis ball  traveling as fast as a plane.

(Isao Machii có thể   cắt quả bóng bàn đang di chuyển với vận tốc nhanh như một chiếc máy bay.)

T
4. Kevin Richardson is also called the “Lion Talker”.

(Kevin Richardson còn được gọi là người nói chuyện với sư tử.)

F

Discussion

Which superhuman power do you want to have? Why?

(Bạn muốn có sức mạnh siêu phàm nào? Tại sao?)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – Language Focus trang 72 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – Pronunciation trang 75 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – The Real World trang 74 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com