Giải Unit 7 – Video trang 79 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 7. Can You Do This? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 7 – Video trang 79 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Can You Do This?

Video trang 79 Tiếng Anh 6 Explore English

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi xem)

Circle the correct answer. Contact jugglers can ___.

(Khoanh tròn vào câu trả lời đúng. Liên hệ với những người tung hứng có thể ___.)

a. roll balls on their bodies

(lăn quả bóng trên cơ thể của họ)

b. play the piano and juggle

(chơi piano và tung hứng)

c. cut balls with their fingers

(cắt bóng bằng ngón tay của họ)

Trả lời:

a. roll balls on their bodies


WHILE YOU WATCH

(Trong khi xem)

Giải bài A trang 79 Tiếng Anh 6 CD

Check your answer to the Before You Watch question.


Giải bài B trang 79 Tiếng Anh 6 CD

Watch the video again. Circle T for True or F for False.

(Xem lại video. Khoanh tròn T cho câu Đúng hoặc F cho câu Sai.)

1. Okotanpe works in Seoul, Korea. T F
2. Contact jugglers use balls made of glass. T F
3. The balls look like soap bubbles. T F
4. Contact juggling is very easy. T F
5. Okotanpe practices for several hours a day. T F
6. Okotanpe can also dance and do magic tricks. T F

Trả lời:

1. Okotanpe works in Seoul, Korea.

(Okotanpe hoạt động ở Seoul, Hàn Quốc.)

F
2. Contact jugglers use balls made of glass.

(Những người tung hứng liên lạc sử dụng những quả bóng làm bằng thủy tinh.)

F
3. The balls look like soap bubbles.

(Những quả bóng trông như bong bóng xà phòng.)

T
4. Contact juggling is very easy.

(Liên hệ tung hứng rất dễ dàng.)

F
5. Okotanpe practices for several hours a day.

(Okotanpe luyện tập vài giờ mỗi ngày.)

T
6. Okotanpe can also dance and do magic tricks.

(Okotanpe cũng có thể nhảy và làm ảo thuật.)

T

AFTER YOU WATCH

(Sau khi xem)

Talk with a partner. What facts about contact juggling are interesting?

(Nói chuyện với một đối tác. Những sự thật về tung hứng liên lạc là thú vị?)

Do you think contact juggling is fun?

(Bạn có nghĩ tung hứng tiếp xúc là thú vị không?)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – Writing trang 78 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – Worksheet trang 144 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – Video trang 79 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com