Giải Unit 8 – Communication trang 85 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 8. How Much is This T-shirt? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 8 – Communication trang 85 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. How Much is This T-shirt?

Communication trang 85 Tiếng Anh 6 Explore English

Complete the chart. Look at the picture on page 83. Choose three items you want to buy. Write them in the chart. Then ask three students for their prices. Haggle to get good price. Then talk to your class. Whose things are the lowest in price? Whose things are the most expensive?

(Hoàn thành bảng sau. Nhìn vào bức tranh trang 83. Chọn 3 đồ mà bạn muốn mua. Viết vào bảng sau. Sau đó, hỏi ba học sinh về giá. Mặc cả, trả giá để có thể giá tốt. Sau đó nói với cả lớp. Thứ của ai rẻ nhất, thứ của ai đắt nhất)

Trả lời:

Item Mai Anh Ly Thuy
1. Hat 40 000 dong 35 000 dong 30 000 dong
2. Books 100 000 dong 95,000 dong 105 000 dong
3. Watch 150 000 dong 120 000 dong 135 000 dong

⇒ Mai Anh’s watch is the most expensive.

(Đồng hồ của Mai Anh là đắt nhất.)

Thuy’s hat is the cheapest.

(Mũ của Thùy là rẻ nhất.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – Pronunciation trang 85 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – Reading trang 87 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – Communication trang 85 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com