Giải Unit 8 – Pronunciation trang 85 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 8. How Much is This T-shirt? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 8 – Pronunciation trang 85 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. How Much is This T-shirt?

Pronunciation trang 85 Tiếng Anh 6 Explore English

Prices

Giải bài A trang 85 Tiếng Anh 6 CD

Listen and repeat the prices.

(Nghe và lặp lại các giá sau)

1. a. $2.99 b. $2.992.99
2. a. $14.10 b. $14.10

Giải bài B trang 85 Tiếng Anh 6 CD

Listen and circle the prices you hear.

(Nghe và khoanh và những giá mà bạn nghe được)

1. $100 $200 4. $207.90 $27.90
2. $20.95 $29.75 5. $56.50 $50.60
3. $10.25 $10.35 6. $6.10 $64.10

Trả lời:

1. $200 2. $29.75 3. $10.25 4. $27.90 5. $56.50 6. $6.10

Giải bài C trang 85 Tiếng Anh 6 CD

Work with a partner. Take turns to read the prices in B.

(Làm việc với bạn cùng nhóm. Lần lượt đọc các giá ở bài tập B)

Trả lời:

1. $100 $200 4. $207.90 $27.90
2. $20.95 $29.75 5. $56.50 $50.60
3. $10.25 $10.35 6. $6.10 $64.10

DO YOU KNOW?

(Em có biết?)

Which country uses pesos?

a. Canada

b. Mexico

c. The United States

Trả lời:

b. Mexico

(Quốc gia nào sử dụng đồng peso? Mexico)


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – The Real World trang 84 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – Communication trang 85 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – Pronunciation trang 85 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com