Giải Unit 8 – Comprehension trang 88 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 8. How Much is This T-shirt? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 8 – Comprehension trang 88 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. How Much is This T-shirt?

Comprehension trang 88 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 88 Tiếng Anh 6 CD

Choose the correct answers for Skiing in a Shopping Mall?

(Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung bài khóa)

1. Main idea What is another title for the article?

a. An Amazing Mall

b. A Strange SkiSlope

c. A Beautiful Country

2. Vocabulary  The word “famous” means ____. (line 4)

a. full of people

b. different

c. well-known

3. Inference “You can spend the whole day here” means you can ____. (line 5)

a. do a lot of things

b. buy a lot of things

c. spend a lot of money

4. Detail How many stores does the mall have?

a. about 350

b. about 400

c. about 500

5. Inference “You can ski in the desert!” means you can ski _____. (line 10)

a. on the sand

b. in cold weather

c. in a desert country

Trả lời:

1. a 2. c 3. a 4. c 5. c

Hướng dẫn dịch:

1. Tiêu đề khác của bài khóa có thể là gì? Một trung tâm thương mại tuyệt vời.

2. Từ “ famous” ở dung 4 nghĩa là nổi tiếng.

3. Câu “ You can spend the whole day here” ở dòng 5 nghĩa là  bạn có thể làm rất nhiều thứ ở đây.

4. Trung tâm thương mại này có bao nhiêu của hàng? Khoảng 500 của hàng.

5. Câu “ You can ski in the desert” ở dòng 10 nghĩa là bạn có thể trượt tuyết ở một quốc gia sa mạc.


Giải bài B trang 88 Tiếng Anh 6 CD

Match the numbers to the correct answers ( Nối các con số với đáp án đúng)

Trả lời:

1 – c 2 – d 3 – b 4 – a 5 – e

Giải bài C trang 88 Tiếng Anh 6 CD

C. CRITICAL THINKING

Talk with a partner. How do you think shopping in your country is different from shopping in other countries?

(Nói cùng với bạn của mình. Bạn nghĩ việc mua sắm ở nước ta khác gì so với các nước khác)

Trả lời:

Vietnamese people can go to a lot of places to shop such as: malls, markets,etc. Moreover, in Vietnam buyers usually have to haggle to have the best prices.

(Người Việt Nam có thể đến rất nhiều nơi để đi mua sắm ví dụ như các trung tâm thương mại, các khu chợ. Hơn thế nữa, ở Việt Nam người mua cần phải trả giá để có thể có một mức giá tốt nhất.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – Reading trang 87 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – Writing trang 88 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – Comprehension trang 88 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com