Giải Unit 8 – Language Focus trang 82 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 8. How Much is This T-shirt? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 8 – Language Focus trang 82 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. How Much is This T-shirt?

Language Focus trang 82 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 82 Tiếng Anh 6 CD

Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue.

(Nghe và đọc. Sau đó, lặp lại đoạn hội thoại và thay thế các từ màu xanh)

Hướng dẫn dịch:

1. Maya: Nhìn những cái áo thu này nè.

Nadine: Ừ, nó khá là đẹp đấy.

2. Maya: Xin lỗi, tớ có thể nhìn cái áo thu kia được không?

Nhân viên: Tất nhiên rồi, của cậu đây.

3. Maya: Bao nhiêu tiền vậy?

Nhân viên: Cái áo này $10. Cậu có muốn mua nó không?

Maya:Có, tớ mua.

4. Maya: Ôi không, nó quá rộng rồi.


Giải bài B trang 82 Tiếng Anh 6 CD

Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation.

(Luyện tập với bạn cùng nhóm. Thay thế bất kì từ nào để tạo ra đoạn hội thoại của riêng bạn)

Trả lời:

A: Look at these dresses.

B: Wow. They are pretty cool.

A: Excuse me. Can I see that dress?

C: Sure. Here you are.

A. How much is it?

B: It is $20. Would you like to buy it?

A: Yes, please.

Hướng dẫn dịch:

A: Nhìn những cái váy kia kìa?

B: Wow, nhìn chúng khá là đẹp đấy.

A: Xin lỗi, có thể cho tớ xem cái váy kia được không?

B: Chắc chắn rồi, của cậu đây.

A: Váy này bao nhiêu tiền vậy?

B: Nó có giá là $20. Cậu có muốn mua nó không?

A: Tớ có mua.


Giải bài C trang 83 Tiếng Anh 6 CD

Complete the conversation. Then listen and check your answers.

(Hoàn thành đoạn hội thoại sau. Sau đó nghe và kiểm tra lại)

Trả lời:

1. How much is It’s
2. How much is It’s
3. How much is It’s It’s
4. How much are They’re

Hướng dẫn dịch:

1. A: Cái ví này bao nhiêu tiền vậy?

B: Nó có giá $12

2. A: Cái đồng hồ kia bao nhiêu tiền vậy?

B: Nó có giá $50

3. A: Cái mũ này bao nhiêu tiền vậy?

B: Nó khá là rẻ. Nó có giá $10

4. A: Những quyển sách kia bao nhiêu tiền vậy?

B: Chúng có giá $12


Giải bài D trang 83 Tiếng Anh 6 CD

Complete the conversation. Listen and check your answer. Then practice the conversation with a partner.

(Hoàn thành đoạn hội hoại sau. Nghe và kiểm tra lại đáp án, sau đó luyện tập lại với bạn)

Trả lời:

1. Would 2. like 3. d 4. like
5. Try 6. How much 7. d 8. like

Hướng dẫn dịch:

Khách hàng: Xin lỗi, tôi có thể xem cái áo len đó được không?

Người bán: Bạn có muốn xem cái màu xanh lam?

Khánh hàng: Tôi muốn xem cái màu đỏ.

Người bán: Của bạn đây. Giá của nó là $ 30. Hãy thử nó trước.

Khánh hàng: Đắt quá. Bao nhiêu tiền cái áo màu xanh vậy?

Người bán: $ 25.

Khánh hàng: Được rồi, tôi muốn cái màu xanh lam.


Giải bài E trang 83 Tiếng Anh 6 CD

Work in pairs. You are at a store. Student A: You are a customer. Student B: You are a store assistant. Put some items on your desk and try to buy or sell them.

(Làm việc theo cặp. Bạn đang ở cửa hàng. Học sinh A: Bạn là khách hàng, học sinh B: bạn là nhân viên. Đặt một số đồ cá nhân lên bàn và cố gắng mua hoặc bán chúng)

Trả lời:

A: Excuse me, can I see these books, please?

B: Sure, here you are.

A: How much are they?

B: They are 100,000 dong. Would you like to buy them?

A: Yes, please.

Hướng dẫn dịch:

A: Xin lỗi, có thể cho tớ xem những quyển sách được không?

B: Có, chắc chắn rồi.

A: Chúng có giá bao nhiêu tiền vậy?

B: Chúng có giá 100.000 đồng. Cậu có muốn mua nó không?

A: Có, tớ có mua.


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – Preview trang 80 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – The Real World trang 84 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – Language Focus trang 82 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com