Giải Unit 8 – The Real World trang 84 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 8. How Much is This T-shirt? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 8 – The Real World trang 84 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. How Much is This T-shirt?

The Real World trang 84 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 84 Tiếng Anh 6 CD

Guess the rules of haggling. Circle T for True and F for False. Listen and check.

(Đoán những luật về việc trả giá, mặc cả. Khoanh T vào đáp án đúng, F vào đáp án sai. Nghe và kiểm tra lại)

Nội dung bài nghe:

Here are 6 simple rules of haggling.

Rule number 1: Know the real price. Buyers pay a lot of money when they don’t know the real price.

Rule number 2: Be very friendly. The seller wants to make money but haggling is a kind of sport to.

Rule number 3: Don’t say yes to the sellers first price. The first price is usually very high.

Rule number 4: Don’t look very interested. Tell the seller. Sorry I don’t want it or it’s good but it’s not great.

Rule number 5: Walk away if you don’t like the seller’s price.

Rule number 6: Whether you buy something or not being nice is still important.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Quy tắc số 1: Biết giá thực. Người mua phải trả rất nhiều tiền khi không biết giá thật.

Quy tắc số 2: Hãy thật thân thiện. Người bán muốn kiếm tiền nhưng mặc cả là một loại thể thao.

Quy tắc số 3: Không nói đồng ý với giá đầu tiên của người bán. Giá đầu tiên thường rất cao.

Quy tắc số 4: Trông không quan tâm lắm. Nói với người bán. Xin lỗi tôi không muốn nó hoặc nó tốt nhưng nó không tuyệt vời.

Quy tắc số 5.: Bỏ đi nếu bạn không thích giá của người bán.

Quy tắc số 6: Mua đồ hay không vẫn quan trọng.

Trả lời:

1. T 2. T 3. F 4. F 5. T 6. T

Giải bài B trang 84 Tiếng Anh 6 CD

Guess. Who do you think says each sentence? Circle B for Buyers or S for Sellers. Then put the sentences in the correct order. Listen and check your answers.

(Đoán. Bạn nghĩ ai là người nói ra các câu sau? Khoanh B với người bán hoặc S cho người mua. Sau đó sắp xếp các câu theo thứ tự. Nghe và kiểm tra lại đáp án)

Trả lời:

1. “Excuse me, can I see that box, please?”

(Xin lỗi, tớ có thể xem cái hộp này được không?)

B
2. “Here you go. It’s $50. Would you like to buy it?”

(Đây, của cậu đấy. Nó có giá là $50. Cậu có muốn mua nó không?)

S
3. “No, that’s too expensive. How about $30?”

(Không đắt quá. Vậy $30 có được không?)

B
4. “That’s too cheap. I can sell it for $40”

(Rẻ quá. Tớ có thể bán nó với giá $40.)

S
5. “That’s still too expensive”

(Vẫn còn đắt quá.)

B
6. “Ok, you can have it for $35”

(Ok, tớ sẽ bán với giá $35.)

S

Discussion

What are some other rules for haggling? Make a list.

Don’t agree to the first price.

Offer a price at least 30 % lower.

Hướng dẫn dịch:

Một số quy tắc khác để mặc cả là gì? Lập một danh sách.

Đừng đồng ý với mức giá đầu tiên.

Đưa ra mức giá thấp hơn ít nhất 30%.


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – Language Focus trang 82 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – Pronunciation trang 85 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – The Real World trang 84 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com