Giải Unit 8 – Video trang 89 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 8. How Much is This T-shirt? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 8 – Video trang 89 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. How Much is This T-shirt?

Video trang 89 Tiếng Anh 6 Explore English

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi xem)

Look at the photo and read the title. What do you think you can buy in a Moroccan market? Make a list.

(Nhìn vào bức ảnh và đọc tiêu đề. Bạn nghĩ mình có thể mua gì ở chợ Ma-rốc? Lập một danh sách.)

Trả lời:

Shoes, clothes, jewelry, hat, food…

(Giày dép, quần áo, trang sức, mũ, thực phẩm…)


WHILE YOU WATCH

(Trong khi xem)

Giải bài A trang 89 Tiếng Anh 6 CD

Check. What items on your list did you see?

(Kiểm tra. Bạn đã thấy những mục nào trong danh sách của mình?)


Giải bài B trang 89 Tiếng Anh 6 CD

Watch the video again. Circle the correct answers.

1. The marketplace in Fez is also called a _____.

a. fair

b. souk

2. If you are shopping in the market, you need to _____.

a. haggle

b. get up early

3. What does the tourist want to buy?

a. a bracelet

b. earrings

4. What price did the seller first ask for?

a. 140 dirhams

b. 225 dirhams

5. What price does the tourist pay?

a. 130 dirhams

b. 190 dirhams.

Trả lời:

1. b 2. a 3. a 4. b 5. a

Hướng dẫn dịch:

1. Chợ ở Fez còn được gọi là souk.

2. Nếu bạn đang mua sắm ở chợ, bạn cần phải mặc cả.

3. Khách du lịch muốn mua gì? Một chiếc vòng tay.

4. Giá đầu tiên người bán yêu cầu là bao nhiêu? 225 dirham.

5. Khách du lịch trả giá bao nhiêu? 130 dirham.


AFTER YOU WATCH

(Sau khi xem)

Talk with a partner. Do you think the tourist haggles well? How is this market similar to or different from markets where you live?

(Nói chuyện với một đối tác. Bạn có nghĩ rằng khách du lịch mặc cả tốt? Thị trường này giống hoặc khác với thị trường nơi bạn sống như thế nào?)


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – Writing trang 88 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – Worksheet trang 145 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – Video trang 89 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com