Giải Unit 8 – Worksheet trang 145 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 8. How Much is This T-shirt? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 8 – Worksheet trang 145 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. How Much is This T-shirt?

Worksheet trang 145 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài 1 trang 145 Tiếng Anh 6 CD

Unscramble the letters to make words for things you buy.

(Sắp xếp các chữ cái thành từ chỉ nhưng thứ bạn mua)

Trả lời:

a. shoes b. hat
c. headphones d. backpack
e. wallet f. cap

Giải bài 2 trang 145 Tiếng Anh 6 CD

Fill in the blanks with the correct words from the box.

(Điền vào chỗ trống từ với từ đúng trong bảng)

Trả lời:

(1) Excuse (2) Would
(3) expensive (4) much
(5) cheap (6) like

Hướng dẫn dịch:

Người mua: Xin hỏi cái mũ lưỡi trai đỏ này bao nhiêu tiền vậy?

Người bán: Nó có giá $10. Bạn có muốn thử không?

Người mua: Không cần đâu, nó đắt quá. Thế có cái mũ xanh kia thì sao?

Người bán: Nó cũng có giá $10.

Người mua: $5 thì sao?

Người bán: Rẻ quá. Tôi có thể bán nó với giá $7.

Người mua: Ok, tớ sẽ mua nó.


Giải bài 3 trang 145 Tiếng Anh 6 CD

Unscramble the words to make sentences.

(Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)

Trả lời:

a. Don’t be polite to the seller.

b. Learn the real price before you buy.

c. Walk away if the price is too high.

d. Show that you’re interested.

e. Don’t offer a lower price.

Hướng dẫn dịch:

a. Đừng lịch sự với người bán hàng.

b. Tìm hiểu về giá thật trước khi mua.

c. Đi nếu như giá quá cao.

d. Thể hiện bạn quan tâm đến món hàng.

e. Đừng đưa ra mức giá thấp hơn.


Giải bài 4 trang 145 Tiếng Anh 6 CD

Label the sentences in Activity 3. Put a G for good advice or a B for bad advice.

(Đánh dấu các câu của bài tập 3. Viết G với những lời khuyên tốt, và B với những lời khuyên tồi)

Trả lời:

a. Don’t be polite to the seller. B

b. Learn the real price before you buy. G

c. Walk away if the price is too high. G

d. Show that you’re interested. B

e. Don’t offer a lower price. B


Giải bài 5 trang 145 Tiếng Anh 6 CD

Write a conversation between a seller and buyer haggling over the price of a backpack.

(Viết một đoạn hội thoại giữa người bán và người mua trả giá về chiếc ba lo)

Trả lời:

Buyer: Excuse me, how much is this blue backpack?

Seller: It’s 50$. Would you like to try it on?

Buyer: No, thanks. It’s too expensive. How much is the yellow one?

Seller: It’s 50$ too.

Buyer: How about 30$?

Seller: That’s too cheap. I can sell it for 40$

Buyer: Ok. I’d like to buy it

Hướng dẫn dịch:

Người mua: Cho mình hỏi cái balo màu xanh này bao nhiêu tiền vậy?

Người bán: $50. Cậu có muốn thử nó không.

Người mua: Không. Nó đắt quá. Thế cái màu vàng bao nhiêu?

Người bán: Nó cũng $50.

Người mua: $30 thì sao?

Người bán: Thế thì rẻ quá. $40 tôi mới có thể bán.

Người mua: Ok, vậy tớ sẽ mua.


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – Video trang 89 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – Extra Practice Worksheet trang 158 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – Worksheet trang 145 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com