Giải Unit 9 – Communication trang 95 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 9. What Are You Doing? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 9 – Communication trang 95 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9. What Are You Doing?

Communication trang 95 Tiếng Anh 6 Explore English

Find the differences. Student A: Look at the picture below. Student B: Look at the picture on page 136. Ask and answer the questions about the pictures.

(Tìm sự khác nhau. Học sinh A: Nhìn vào bức tranh sau. Học sinh B : Nhìn vào bức tranh trang 136. Hỏi và trả lời các câu hỏi về bức tranh)

Picture in page 95

Picture in page 136

Trả lời:

Difference in two pictures:

Picture in page 95 Picture in page 136
– Maria and Anna are talking

– Nathan and David are using computer

– Julie is talking con the phone

– Manuela is playing tablet

– Manuela and Julie are talking

– Nathan and Anna are using computer

– David is talking on the phone

– Maria is playing tablet

Hướng dẫn dịch:

Sự khác nhau giữa hai bức tranh:

Bức tranh ở trang 95 Bức tranh ở trang 136
– Maria và Anna đang nói chuyện với nhau

– Nathan và David đang sử dụng máy tính

-Julie đang nói chuyện điện thoại

– Manuela đang chơi máy tính bảng

– Manuela and Julie đang nói chuyện với nhau

– Nathan và Anna đang sử dụng máy tính

– David đang nói chuyện điện thoại

– Maria đang chơi máy tính bảng


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – Pronunciation trang 95 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – Reading trang 96 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – Communication trang 95 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com