Giải Unit 9 – Reading trang 96 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 9. What Are You Doing? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 9 – Reading trang 96 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9. What Are You Doing?

Reading trang 96 Tiếng Anh 6 Explore English

How self-driving cars are changing the future

Can you imagine a car without a driver? In some places, this is quickly becoming a reality. Countries such as Finland and Singapore are studying how to use self-driving cars as public transportation. Some shuttle buses and many subway trains are already using self-driving technology to move people around town.

Companies are researching how to make self-driving cars safe and convenient for everyone, and they’re hoping to bring this technology to the public by 2035. By then, people won’t need their own vehicles. Instead, they will be able to “share” a car, which will take them to their home or office, and then continue to pick up another person.

These shared self-driving cars will spend less time parked than regular cars, so some businesses are changing their parking lots into green parks or event spaces. Best of all, we’ll spend less time in cars—map apps are already making our journeys faster, and self-driving technology could make them even faster.

Hướng dẫn dịch:

Xe tự lái sẽ thay đổi tương lai như thế nào

Bạn có thể tưởng tượng một chiếc xe không có người lái không? Ở một số nơi, điều này đang nhanh chóng trở thành hiện thực. Các quốc gia như Phần Lan và Singapore đang nghiên cứu cách sử dụng ô tô tự lái làm phương tiện giao thông công cộng. Một số xe buýt  và nhiều tàu điện ngầm đã sử dụng công nghệ tự lái để di để chở mọi người đi xung quanh thị trấn.

Các công ty đang nghiên cứu cách tạo ra những chiếc xe tự lái an toàn và thuận tiện cho mọi người, và họ hy vọng sẽ đưa công nghệ này đến với công chúng vào năm 2035. Khi đó, mọi người sẽ không cần đến phương tiện của riêng mình. Thay vào đó, họ sẽ có thể “đi chung” một chiếc xe, những chiếc xe đó sẽ đưa họ đến nhà hoặc văn phòng của họ, và sau đó tiếp tục đón người khác.

Những chiếc xe tự lái dùng chung này sẽ tốn ít thời gian đỗ hơn những chiếc xe thông thường, vì vậy một số doanh nghiệp đang chuyển bãi đậu xe thành công viên cây xanh hoặc không gian tổ chức sự kiện. Hơn hết, chúng ta sẽ dành ít thời gian hơn ở trên ô tô – các ứng dụng bản đồ đã giúp hành trình của chúng ta nhanh hơn và công nghệ tự lái thậm chí có thể giúp chúng nhanh hơn nữa.


Giải bài A trang 96 Tiếng Anh 6 CD

Look at the photo and scan the article. What’s special about this vehicle?

(Nhìn vào bức ảnh và đọc nhanh bài khóa. Điều gì đặc biệt về loại phương tiện giao thông này)

Trả lời:

It doesn’t need a driver.

(Không cần người lái xe)


Giải bài B trang 96 Tiếng Anh 6 CD

Read the title. What do you think the title means?

(Đọc tiêu đề. Bạn nghĩ tiêu đề có nghĩ là gì?)

Trả lời:

I think the title means that with a development of self-driving cars, it will be more convenient for people to transport.

(Tớ nghĩ là tiêu đề có nghĩa là với sự phát triển của xe tự lái, điều này sẽ giúp mọi người di chuyển thuận lợi hơn)


Giải bài C trang 96 Tiếng Anh 6 CD

Read quickly. Underline the types of transportation that are mentioned.

(Đọc nhanh. Gạch chân các loại phương tiện di chuyển được đề cập đến trong bài)

Trả lời:

Can you imagine a car without a driver? In some places, this is quickly becoming a reality. Countries such as Finland and Singapore are studying how to use self-driving cars as public transportation. Some shuttle buses and many subway trains are already using self-driving technology to move people around town.

Companies are researching how to make self-driving cars safe and convenient for everyone, and they’re hoping to bring this technology to the public by 2035. By then, people won’t need their own vehicles. Instead, they will be able to “share” a car, which will take them to their home or office, and then continue to pick up another person.

These shared self-driving cars will spend less time parked than regular cars, so some businesses are changing their parking lots into green parks or event spaces. Best of all, we’ll spend less time in cars-map apps are already making our journeys faster, and self-driving technology could make them even faster.


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – Communication trang 95 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – Comprehension trang 98 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – Reading trang 96 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com