Giải Unit 9 – Pronunciation trang 95 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 9. What Are You Doing? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 9 – Pronunciation trang 95 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9. What Are You Doing?

Pronunciation trang 95 Tiếng Anh 6 Explore English

Intonation in Wh– questions and yes/no questions

Giải bài A trang 95 Tiếng Anh 6 CD

Listen to the intonation. Listen again and repeat.

(Nghe ngữ điệu. Nghe lại và nói lại)

1. What are you doing?

(Bạn đang làm gì?)

2. Are you studying?

(Bạn đang học gì?)


Giải bài B trang 95 Tiếng Anh 6 CD

Listen to the question. Cirle the correct intonation.

(Nghe câu hỏi. Khoanh vào ngữ điệu đúng)

Trả lời:

1 – b: Are they watching a movie?

2 – b: Do you read blogs?

3 – a: What’s she writing?

4 – b: Are you texting him now?

5 – b: Do you like movies?

6 – a: What game are you playing?

Hướng dẫn dịch:

1. Họ đang xem phim à?

2. Bạn có đọc blog không?

3. Cô ấy đang viết gì đấy

4. Cậu đang nhắn tin với anh ấy à?

5. Cậu có thích phim không?

6. Cậu đang chơi trò chơi gì đó?


Giải bài C trang 95 Tiếng Anh 6 CD

Work with partner. Take turns to ask the question in B.

(Làm  bài cùng với bạn cùng nhóm. Lần lượt đọc các câu hỏi ở bài B)

Trả lời:

1. Are they watching a movie?

2. Do you read blogs?

3. What’s she writing?

4. Are you texting him now?

5. Do you like movies?

6. What game are you playing?


DO YOU KNOW?

(Em có biết?)

What makes more money every year?

(Điều gì kiếm được nhiều tiền hơn mỗi năm?)

a. Hollywood movies

(Phim hollywood)

b. Video game

(Trò chơi điện tử)

Trả lời:

b. Video game


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – The Real World trang 94 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – Communication trang 95 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – Pronunciation trang 95 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com