Giải Unit 9 – Comprehension trang 98 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 9. What Are You Doing? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 9 – Comprehension trang 98 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9. What Are You Doing?

Comprehension trang 98 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 98 Tiếng Anh 6 CD

Choose the correct answers for How Self-Driving Cars Are Changing The Future.

(Chọn đáp án dựa trên nội dung bài khóa “How Self-Driving Cars Are Changing The Future”)

1. Main idea The article is mainly about ____.

a. traffic problems

b. a developing technology

c. road safety

2. Vocabulary “Convenient ”means ___. (line 7)

a. not expensive

b. fun

c. easy to use

3. Detail According to the article, a “shared” self-driving car ____ than regular cars

a. parks less often

b. is larger

c. holds more people

4. Detail Some companies are turning their parking spaces into____.

a. parks

b. houses

c. bus stops

5. Reference In the last line, what does “them” mean?

a. self-driving cars

b. journeys

c. people

Trả lời:

1. b 2. c 3. a 4. a 5. b

Hướng dẫn dịch:

1. Bài khóa trên chủ yếu nói về công nghệ đang phát triển.

2. Từ “Convenient” dòng 7 có nghĩa là dễ sử dụng.

3. Theo bài khóa, xe tự lái dùng chung thì ít đậu xe hơn xe thông thường.

4. Một số công ty đang biến nơi đỗ xe thành công viên.

5. Ở dòng cuối, từ “them” có nghĩa là những chuyển đi.


Giải bài B trang 98 Tiếng Anh 6 CD

Complete the chart. What things are changing now?

(Hoàn thành bảng sau. Những thứ gì đang thay đổi)

What’s changing? How
shuttle buses

Trả lời:

What’s changing? How
shuttle buses

subway trains

parking lots

driving times / our journeys

don’t needs dirvers

changing into green parks, event spaces becoming faster

Already use self-driving technology to move people around town

Hướng dẫn dịch:

Điều gì đang thay đổi? Như thế nào
xe buýt đường ngắn

tàu điện ngầm

chỗ đỗ xe

thời gian lái xe / hành trình của chúng tôi

không cần tài xế

thay đổi thành công viên cây xanh / không gian sự kiện trở nên nhanh hơn

đã đang sử dụng công nghệ không người lái để chở mọi người đi quanh thị trấn


Giải bài C trang 98 Tiếng Anh 6 CD

C. CRITICAL THINKING

Talk with a partner. How is technology changing people’s lives in your country?

(Nói cùng với bạn của mình. Công nghệ đang thay đổi cũng cuộc sống của mọi người ở quốc gia bạn như thế nào)

Trả lời:

Technology is very important to every country. In my country, thanks to the improvement of technology , people’s lives are becoming  more convenient and better.

(Công nghệ rất quan trọng với mỗi quốc gia. Ớ đất nước của tớ, nhờ có sự phát triển của công nghệ, cuộc sống của con người đã được nâng cao và thuận tiện hơn.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – Reading trang 96 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – Writing trang 98 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – Comprehension trang 98 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com