Giải Unit 9 – Extra Practice Worksheet trang 159 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 9. What Are You Doing? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 9 – Extra Practice Worksheet trang 159 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9. What Are You Doing?

Extra Practice Worksheet trang 159 Tiếng Anh 6 Explore English

9. A NEW PHOTOGRAPHER

Giải bài A trang 159 Tiếng Anh 6 CD

Complete the sentences using the words from the box.

(Hoàn thành các câu sau sử dụng các từ ở trong bảng)

Trả lời:

1. People 2. buggy 3. camera 4. McLennan 5. lions

Hướng dẫn dịch:

1. Mọi người thích chụp ảnh những loài động vật nguy hiểm.

2. Nhiếp ảnh ra chính là một chiếc xe độc mã nhỏ.

3. Có một cái máy ảnh ở bên trong

4. McLenna đang kiểm soát chiếc xe độc mã bằng một chiếc điều khiển từ xa

5. Những chú sư tử không biết, những những chiếc xe độc mã đang bị mật chụp ảnh chúng.


Giải bài B trang 159 Tiếng Anh 6 CD

Complete the sentences using the correct form of words in the parentheses.

(Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc)

Trả lời:

2. are walking 3. are watching 4. is running 5. is checking

Hướng dẫn dịch:

1. Những chú sư tử đang cắn chiếc xe độc mã.

2. Những chú sư tử đang đi đến gần chiếc xe độc mã.

3. Những chú sư tử đang nhìn chiếc xe độc mã.

4. Một chú sư tử đang chạy khỏi chiếc xe.

5. Nhiếp ảnh gia đang kiểm tra chiếc máy ảnh.


Giải bài C trang 159 Tiếng Anh 6 CD

Make sentences about the camera buggy. What does it have? What can it do?

(Đặt câu với chiếc xe có gắn camera. Nó có gì? Nó có thể làm gì?)

Trả lời:

– The buggy is low to the ground so it can move closer to the animal.

(Chiếc xe đỗ mã ở dưới đất vì vậy nó có thể tiếp cận đến gần hơn các con vật.)

– The buggy has thick wheels so it can move over rocks and dirt.

(Chiếc xe có bánh xe dày vì vậy nó có thể di chuyển ở trên đá hay bụi cát.)

– The photographer uses remote control for the buggy so the photographer is at a safe distance.

(Nhiếp ảnh gia sử dụng điều khiển cho chiếc xe vì vậy nhiếp ảnh gia có thể ở một khoảng cách an toàn.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – Worksheet trang 146 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 10 – Preview trang 101 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – Extra Practice Worksheet trang 159 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com