Giải Unit 9 – Worksheet trang 146 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 9. What Are You Doing? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 9 – Worksheet trang 146 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9. What Are You Doing?

Worksheet trang 146 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài 1 trang 146 Tiếng Anh 6 CD

Use the words in the box to make phrases about things you do. More than one answer may be correct.

(Sử dụng những từ ở trong bảng để tạo ra cụm từ về những việc bạn làm. Nhiều hơn một đáp án có thể chính xác)

Trả lời:

a. take / send b. play c. use d. send / check e. send

Hướng dẫn dịch:

a. Chụp ảnh / Gửi ảnh

b, Chơi trò chơi điện tử

c. Sử dụng máy tính

d. Gửi thư điện tử / Kiểm tra thư điện tử

e. Gửi tin nhắn


Giải bài 2 trang 146 Tiếng Anh 6 CD

Match the answers from Activity 1 to the correct pictures.

(Nối các đáp án từ bài 1 đến các bức tranh chính xác)

Trả lời:

a. take a photo b. use a computer c. play a video game d. send a text e. send / check email

Giải bài 3 trang 146 Tiếng Anh 6 CD

Fill in the blanks with the correct words.

(Điền từ chính xác vào chỗ trống)

Trả lời:

a. is playing b. are; doing/watching c. are; going d. is chatting

Hướng dẫn dịch:

a. A: Cheryl đang làm gì đấy?

B: Cô ấy đang chơi trò chơi

b. A: Các anh trai của cậu đang làm gì / xem gì đấy?

B: Họ đang xem phim.

c. A: Ngày mai cậu sẽ đi xem phim cùng với ai vậy?

B: Ngày mai tớ đi xem phim cùng với bạn của tớ.

d. A: Tom đang nói chuyện với ai vậy?

B: Anh ấy đang nói chuyện với bố mẹ của mình.


Giải bài 4 trang 146 Tiếng Anh 6 CD

Look around the room. What is everyone doing? Write sentences.

(Nhìn vào trong trong phòng. Mọi người đang nói gì? Viết câu)

Trả lời:

– The teacher is watching the students. Some students are writing in their books.

(Giáo viên đang nhìn học sinh. Một số học sinh đang viết vào sách.)

– Teacher is explaining the difficult task for class. Some students are talking.

(Giáo viên đang giải thích bài tập khó cho học sinh. Một số học sinh đang nói chuyện.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – Video trang 99 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – Extra Practice Worksheet trang 159 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – Worksheet trang 146 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com