Giải Unit 9 – Language Focus trang 92 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 9. What Are You Doing? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 9 – Language Focus trang 92 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9. What Are You Doing?

Language Focus trang 92 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 92 Tiếng Anh 6 CD

Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue.

(Nghe và đọc. Sau đọc lại đoạn hội thoại và thay thế các từ màu xanh)

Hướng dẫn dịch:

1. Nadine: Hey Maya, cậu đang ở đâu đấy?

Maya: Xin chào Nadine! Tớ đang ngồi ở quán cà phê này.

2. Nadine: Bạn có muốn đi xem phim không?

Maya: Ok, cậu đang ở đâu ấy?

3. Nadine: Ừ, tớ cũng đang ở quán cà phê này.

Maya: Cậu á? Ở quán nào đấy.

4. Nadine: Tớ ở ngay sau cậu này.


Giải bài B trang 92 Tiếng Anh 6 CD

Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation.

(Luyện tập với bạn cùng nhóm. Thay thế bất kì từ nào để tạo ra đoạn hội thoại của riêng bạn)

Trả lời:

A: Hey, where are you?

B: Hi, I am having lunch in the food stall            .

A: Do you want to go to the mall?

B: Ok! Where are you now?

A: Well, I’m in a food stall too.

B: You are? Which one?

A: I am standing next to you.

Hướng dẫn dịch:

A: Hey, cậu đang ở đâu đấy

B: Xin chào, tớ đang ăn trưa tại quán ăn.

A: Cậu có muốn đến trung tâm thương mại không?

B: Ok! Cậu đang ở đâu vậy?

A: Mình cũng đang ở quán ăn   này

B: Cậu á? Quán nào vậy?

A: Tớ đang đừng ngay bên cạnh cậu này.


Giải bài C trang 93 Tiếng Anh 6 CD

Complete the questions. Then match the questions to the correct answers.

(Hoàn thành câu hỏi sau. Sau đó nối câu hỏi với câu trả lời)

Trả lời:

1. Are / using d
2. is / chatting a
3. Is / texting c
4. Are / watching e
5. Is / doing b

Hướng dẫn dịch:

1. Cậu có đang dùng máy tính này không? Có, tớ đang kiểm tra email.

2. Kelly đang nói chuyện với ai vậy? Cô ấy đang nói chuyện với một người bạn.

3. Cô ấy đang nhắn tin đúng không? Không, cô ấy không

4. Họ sẽ xem bộ phim vào tuần sau chứ. Có, họ có.

5. Tom đang làm gì đấy? Anh ấy đang chơi trò chơi.


Giải bài D trang 93 Tiếng Anh 6 CD

Complete the conversation. Use the correct form of the words from the box. Listen and check your answers.

(Hoàn thành đoạn hội thoại sau. Sử dụng dạng đúng của động từ trong bảng. Nghe và kiểm tra lại đáo án)

chat     do     play     listen      study

Trả lời:

1. are doing
2. Are studying
3. m playing
4. m chatting
5. are listening

Hướng dẫn dịch:

Sarah: Hey, Anna, cậu đang làm cái gì đấy. Cậu đang học để ôn tập cho bài kiểm tra à?

Anna: Không, tớ không. Tớ đang chơi trò chơi trên máy tính. Còn cậu thì sao?

Sarah: Tớ chỉ đang nói chuyện với bạn và nghe nhạc thôi

Anna: Thật á? Cậu đang nghe cái gì đấy?

Sarah: Beyonce. Cô ấy là ca sĩ ưa thích của tớ.


Giải bài E trang 93 Tiếng Anh 6 CD

Play charades in two teams.

Team A: Thịnk of an action and actit out.

Team B: Guess what Team A is doing.

You have three chances. Take turns.

Are you playing a game? Yes, I am!

Hướng dẫn dịch:

Chơi đố chữ trong hai đội.

Đội A: Nghĩ ra một hành động và thực hiện nó.

Đội B: Đoán xem Đội A đang làm gì.

Bạn có ba cơ hội. Thay phiên nhau.

Bạn đang chơi một trò chơi? Vâng là tôi!


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – Preview trang 91 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – The Real World trang 94 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – Language Focus trang 92 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com