Giải Unit 9 – The Real World trang 94 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 9. What Are You Doing? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 9 – The Real World trang 94 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9. What Are You Doing?

The Real World trang 94 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 94 Tiếng Anh 6 CD

Look at the photo below and the caption. What’s a “microrobot”?

(Nhìn vào bức tranh dưới cũng như là dòng ghi chú. “ Microrobot” là gì?)

a. a small robot

(Rô bốt nhỏ)

b. a flying robot

(Rô bốt bay)

c. a robot that looks like a bee

(Rô bốt hình con ong)

Trả lời:

a. a small robot


Giải bài B trang 94 Tiếng Anh 6 CD

Listen to the article about Robert Wood. Then answer the following questions.

(Nghe bài báo nói về Robert Wood. Sau đó, trả lời các câu hỏi sau)

1. Wood is also a (professor / student).

2. RoboBees are the size of a (bird / fly).

3. RoboBees can (go into dangerous places / help in cooking food).

4. Millibots are some of the (fastest / smallest) robots in the world.

Nội dung bài nghe:

Robert Wood teaches engineering and applied sciences at the Harvard school of engineering. He also makes robots at the university’s laboratory. What is now making very small robots called microbots. One of these is the RoboBees. These are flying robots. They are the size of a fly. These microbots can go into dangerous places to help people. They can also help in growing crops and increase food production. What is also working on a millipedes called Millibots look like millipedes and are some of the fastest robots in the world.

Hướng dẫn dịch:

Robert Wood dạy kỹ thuật và khoa học ứng dụng tại trường kỹ thuật Harvard. Anh ấy cũng chế tạo robot tại phòng thí nghiệm của trường đại học. Những gì hiện đang tạo ra những robot rất nhỏ được gọi là microbots. Một trong số này là RoboBees. Đây là những con rô bốt biết bay. Chúng có kích thước của một con ruồi. Những con robot siêu nhỏ này có thể đi vào những nơi nguy hiểm để giúp đỡ mọi người. Chúng cũng có thể giúp trồng trọt và tăng sản lượng lương thực. Những gì cũng đang hoạt động trên một milipedes được gọi là Millibots trông giống như milipedes và là một trong những robot nhanh nhất trên thế giới.

Trả lời:

1. Wood is also a professor.

2. RoboBees are the size of a fly.

3. RoboBees can go into dangerous places.

4. Millibots are some of the fastest robots in the world.


Discussion

(Thảo luận)

What else do you think RoboBees can help in doing?

(Bạn nghĩ RoboBees có thể giúp gì nữa?)


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – Language Focus trang 92 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – Pronunciation trang 95 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – The Real World trang 94 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com