Giải Unit 9 – Preview trang 91 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 9. What Are You Doing? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 9 – Preview trang 91 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9. What Are You Doing?

Preview trang 91 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 91 Tiếng Anh 6 CD

Listen. Number what each person is doing in order you hear them (1-6).

(Nghe. Đánh số việc mà mỗi người đang làm theo thứ tự mà bạn nghe được từ 1 đến 6)

Nội dung bài nghe:

1. Hey Joe what are you doing? Hey I’m texting my brother.

2. Where Sarah she’s? Over there. What’s she doing? She’s calling her friend.

3. What’s Brian doing on my laptop? He’s checking his email.

4. Hey come on let’s go.

We’re late

Just a second

What are you doing?

I’m taking a photo

Okay. Hurry up.

5. Is your sister coming with us no she’s busy she’s chatting with her classmates.

6. What’s Anna doing?  Is she watching a movie? No. She’s playing a game on her laptop.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

1. Này Joe, bạn đang làm gì vậy? Này, tôi đang nhắn tin cho anh trai tôi.

2. Cô ấy Sarah ở đâu? Đằng kia. Những gì cô ấy làm? Cô ấy đang gọi cho bạn mình.

3. Brian đang làm gì trên máy tính xách tay của tôi? Anh ấy đang kiểm tra email của mình.

4. Này, đi thôi.

Chúng ta muộn rồi

Chỉ một giây thôi

Bạn đang làm gì đấy?

Tôi đang chụp ảnh

Nhanh lên.

5. Em gái của bạn có đi cùng chúng tôi không, cô ấy đang bận trò chuyện với các bạn cùng lớp.

6. Anna đang làm gì? Cô ấy đang xem phim? Không. Cô ấy đang chơi trò chơi trên máy tính xách tay của mình.

Trả lời:

1. texting 2. calling a friend
3. checking email 4. taking a photo
5. chatting 6. playing a game

Giải bài B trang 91 Tiếng Anh 6 CD

How techie are you? Complete the survey on the page 135 and see your results.

(Bạn có phải là người dành thời gian vào các thiết bị công nghệ hay không. Hoàn thành bài khảo sát ở trang 135 và xem kết quả)

Trả lời:

In one day how many

(Trong một ngày bạn…)

0-2 3-6 7 or more
…. texts do you send?

(Bạn gửi bao nhiêu tin nhắn?)

…games do you play?

(Bạn chơi bao nhiêu trò chơi?)

…hours do you spend on your laptop?

(Bạn dành bao nhiêu thời gian với máy tính của mình?)

…times do you check your email?

(Bạn dành bao nhiêu thời gian để kiểm tra thư điện tử?)

….friends do you chat online?

(Bạn nhắn tin với bao nhiêu bạn?)

…phone calls do you make?

(Bạn gọi bao nhiêu cuộc gọi?)


Giải bài C trang 91 Tiếng Anh 6 CD

Talk with a partner and compare the results.

(Nói với bạn và so sánh đáp án)

I send seven or more texts in a day.

(Tớ gửi hơn 7 tin nhắn mỗi ngày)

Really? I only send three or four texts.

(Thật á? Tớ chỉ gửi có ba hoặc bốn tin nhắn thôi)

Trả lời:

1. A: I just make two phone calls a day.

B. Really? I make more than  5 phone calls a day.

2. A: I spend more than 7 hours on my laptop a day

B: Wow! Really? I just spend two hours a day.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Tớ chỉ gọi hai cuộc mỗi ngày

B: Thật á? Tớ gọi hơn 5 cuộc mỗi ngày

2. A: Tớ dành hơn 7 tiếng với máy tính mỗi ngày.

B: Wow! Thật á? Tớ chỉ dành có hai giờ thôi.


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – Extra Practice Worksheet trang 158 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – Language Focus trang 92 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – Preview trang 91 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com