Giải Unit 9 – Video trang 99 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 9. What Are You Doing? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 9 – Video trang 99 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9. What Are You Doing?

Video trang 99 Tiếng Anh 6 Explore English

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi xem)

Circle the correct answer. Who do you think took the photo of the lions below?

(Khoanh tròn vào câu trả lời đúng. Bạn nghĩ ai đã chụp ảnh những con sư tử bên dưới?)

a. a photographer

(một nhiếp ảnh)

b. a remote-controlled car

(một chiếc xe điều khiển từ xa)

c. an animal

(một con vật)

Trả lời:

b. A remote-controlled car


WHILE YOU WATCH

(Trong khi xem)

Giải bài A trang 99 Tiếng Anh 6 CD

Cheeck your answer to the Before You Watch question.

Trả lời:

b. A remote-controlled car


Giải bài B trang 99 Tiếng Anh 6 CD

Watch the video again. Complete the information below using the words in the labels.

Chris McLennan puts the _____ in a small car. This small car is also called a _____. McLennan is using a _____ to control the car. The car is taking photographs of lions in the wild.

Trả lời:

Chris McLennan puts the camera in a small car. This small car is also called a buggy. McLennan is using a remote control to control the car. The car is taking photographs of lions in the wild.

(Chris McLennan đặt máy ảnh trong một chiếc ô tô nhỏ. Loại xe nhỏ này còn được gọi là xe buggy. McLennan đang sử dụng điều khiển từ xa để điều khiển ô tô. Chiếc xe đang chụp ảnh những con sư tử trong tự nhiên.)


AFTER YOU WATCH

(Sau khi xem)

Talk with a partner. Describe the car to a partner. What photographs can you take with a car like this?

(Nói chuyện với một đối tác. Mô tả chiếc xe cho đối tác. Những bức ảnh bạn có thể chụp với một chiếc xe như thế này?)

Trả lời:

I will put the camera in a car and this car will run with a high speed. I’m using the remote control to control the car. The car will follow and take a picture of the horse that are running.

(Tôi sẽ đặt máy quay trong ô tô và ô tô này sẽ chạy với tốc độ cao. Tôi đang sử dụng điều khiển từ xa để điều khiển xe. Chiếc xe sẽ chạy theo và chụp ảnh con ngựa đang chạy.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – Writing trang 98 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – Worksheet trang 146 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – Video trang 99 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com