HĐTH&TN: Chủ đề 1. Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 7 tập 1 bộ Cánh Diều. Nội dung bài HĐTH&TN: Chủ đề 1. Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


Chủ đề 1

MỘT SỐ HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI TRONG KINH DOANH

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ

1. Giới thiệu về khuyến mãi trong kinh doanh


2. Hình thức giảm giá trong khuyến mãi


3. Kiến thức toán học

– Sau khi giảm x% số a, ta nhân được số a.(100% – x%).

– Sau khi tăng x% số a, ta nhận được số a.(100% + x%).


II. GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

Tiến trình tổ chức các hoạt động bao gồm: phần chuẩn bị, phần thực hiện, phần tổng kết.

1. Phần chuẩn bị

Hoạt động 1 trang 73 Toán 7 tập 1 CD

– Quy định hệ thống đơn vị tiền giả định, chẳng hạn gồm: 1 000 đồng giả định, 2 000 đồng giả định, 5 000 đồng giả định, 10 000 đồng giả định, 20 000 đồng giả định.

– Giáo viên chuẩn bị 600 000 đồng đến 700 000 đồng giả định;

– Quy định danh mục sản phẩm (nên tối đa 5 loại sản phẩm) và giá nhập vào của từng loại sản phẩm, số lượng sản phẩn cần đủ nhiều sao cho tổng số tiền thu được khi bán hết số sản phẩm đó (theo giá quy định) tối thiểu là 400 000 đồng giả định;

– Chia lớp thành 4 nhóm học sinh và cử nhóm trưởng của mỗi nhóm;

– Giao cho mỗi nhóm học sinh 20 sản phẩm, nhóm học sinh được quyền lựa chọn 20 sản phẩm trong danh mục sản phẩm đã quy định (mặt hàng cần kinh doanh) từ giáo viên theo đúng kế hoạch kinh doanh mà nhóm đã vạch ra sao cho tổng giá trị của 20 sản phẩm đó (tính theo giá nhập vào của từng loại sản phẩm) không vượt quá 100 000 đồng giả định.

– Mỗi nhóm được nhận 150 000 đồng giả định để thực hiện nhiệm vụ mua sản phẩm (mặt hàng kinh doanh) của nhóm khác, tuyệt đối không được mua sản phẩm kinh doanh của chính nhóm mình.

– Quy định rằng sản phẩm tồn lại khi trò chơi kết thúc được định giá bằng 50% giá ban đầu.


Hoạt động 2 trang 74 Toán 7 tập 1 CD

Học sinh được chia theo nhóm. Các nhóm trao đổi thảo luận.

– Xác định rõ nhiệm vụ của nhóm và từng nhiệm vụ thành phần.

– Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

– Xác định thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ thành phần và và nhiệm vụ chung.


Hoạt động 3 trang 74 Toán 7 tập 1 CD

Mỗi học sinh tiến hành lập kế hoạch kinh doanh của nhóm, đặc biệt lựa chọn hình thức khuyến mãi phù hợp để tăng lãi của nhóm.

a) Nhiệm vụ 1: Lập kế hoạch kinh doanh của mỗi nhóm

Thống nhất các công việc sau đây:

– Lựa chọn 20 sản phẩm (mặt hàng cần kinh doanh) sao cho tổng giá trị của 20 sản phẩm đó (tính theo giá nhập vào của từng loại sản phẩm) không vượt quá 100 000 đồng giả định;

– Lựa chọn hình thức kinh doanh, thảo luận các chiến lược kinh doanh;

– Phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm; từng cá nhân dự kiến cách làm của mình và cả nhóm cùng trao đổi góp ý.

b) Nhiệm vụ 2: Xác định hình thức khuyến mãi và cách thức quảng cáo, thông tin về sản phẩm.

Thống nhất các công việc cần làm sau đây:

– Xác định hình thức giảm giá;

– Đưa ra thêm những hình thức khuyến mãi khác (nếu có):

– Xác định cách thực hiện quảng cáo, thông tin về sản phẩm và hình thức khuyến mãi.


2. Phần thực hiện

Hoạt động 4 trang 74 Toán 7 tập 1 CD

Thực hiện công việc kinh doanh (thực hành bán hàng). Tính doanh thu và lãi.

– Yêu cầu mong muốn:

Sản phẩm Giá mua vào Số lượng mua Hình thức khuyến mãi Số lượng bán Lãi
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?

– Kết quả thực tế đạt được:

Sản phẩm Giá mua vào Số lượng mua Hình thức khuyến mãi Số lượng bán Lãi
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?

– Viết báo cáo kết quả kinh doanh của nhóm.

Trả lời:

– Yêu cầu mong muốn:

Sản phẩm Giá mua vào (đồng) Số lượng mua Hình thức khuyến mãi Số lượng bán Lãi (đồng)
Tất (vớ) 3 000 100 Mua 4 tặng 1 70 120 000
Áo thun 50 000 40 Giảm giá 20% 35 2 800 000

– Kết quả thực tế đạt được:

Sản phẩm Giá mua vào (đồng) Số lượng mua Hình thức khuyến mãi Số lượng bán Lãi (đồng)
Tất (vớ) 3 000 100 Mua 4 tặng 1 70 84 000
Áo thun 50 000 40 Giảm giá 10% 35 560 000

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NHÓM

Sản phẩm Giá mua vào (đồng) Số lượng mua Hình thức khuyến mãi Giá bán ra (đồng) Số lượng bán Vốn Doanh thu (đồng) Lãi (đồng)
Tất (vớ) 3 000 100 Mua 4 tặng 1 6 000 64 300 000 384 000 84 000
Áo thun 50 000 40 Giảm giá 10% 80 000 32 2 000 000 2 560 000 560 000
Tổng: 2 300 000 2 944 000  644 000

Hoặc:

– Yêu cầu mong muốn:

Sản phẩm Giá mua vào (đồng) Số lượng mua Hình thức khuyến mãi Số lượng bán Lãi (đồng)
Bút bi 3 000 15 Giảm 20% 15 15 000
Bút chì kim bấm 10 000 5 Giảm giá shock (*) 5 38 000

(*) Chương trình giảm giá shock khi mua bút chì kim bấm:

• 2 chiếc đầu tiên bán giá niêm yết 20 000 đồng/ chiếc;

• 3 chiếc còn lại giá với giá giảm 20% so với giá niêm yết.

– Kết quả thực tế đạt được:

Sản phẩm Giá mua vào (đồng) Số lượng mua Hình thức khuyến mãi Số lượng bán Lãi (đồng)
Bút bi 3 000 15 Giảm 20% 13 7 000
Bút chì kim bấm 10 000 5 Giảm giá shock (*) 5 38 000

(*) Chương trình giảm giá shock khi mua bút chì kim bấm:

• 2 chiếc đầu tiên bán giá niêm yết 20 000 đồng/ chiếc;

• 3 chiếc còn lại giá với giá giảm 20% so với giá niêm yết.

– Viết báo cáo kết quả kinh doanh của nhóm.

Sản phẩm Giá mua vào (đồng) Số lượng mua Hình thức khuyến mãi Giá bán ra (đồng) Số lượng bán Vốn Doanh thu (đồng) Lãi (đồng)
Bút bi 3 000 15 Giảm 20% 5 000 13 45 000 52 000 7 000
Bút chì kim bấm 10 000 5 Giảm giá shock (*) 20 000 5 50 000 88 000 38 000
Tổng: 95 000 140 000 45 000

Vì sau khi công việc kinh doanh kết thúc, sản phẩm tồn lại được định giá bằng 50% giá nhập nên khi còn dư 2 chiếc bút bi thì:

• Giá mỗi chiếc bút bi tồn lại là: 3 000 . 50% = 1 500 (đồng).

• Giá của 2 chiếc bút bi bị tồn lại là: 1 500 * 2 = 3 000 (đồng).


3. Phần tổng kết

Hoạt động 5 trang 75 Toán 7 tập 1 CD

Làm việc chung cả lớp.

a) Nhiệm vụ 1

Các nhóm báo cáo kết quả (tính doanh thu, lãi và giải thích cách đưa ra các hình thức khuyến mãi). Cả lớp góp ý, thống nhất các kết quả này.

b) Nhiệm vụ 2

Dựa trên thực tế của mỗi nhóm, cả lớp góp ý kiến cho cách đưa ra các hình thức khuyến mại nhằm tăng lãi trong phương án kinh doanh của mỗi nhóm.

c) Nhiệm vụ 3

Tổng kết rút kinh nghiệm.


III. ĐÁNH GIÁ

Hình thức đánh giá: theo hình thức đánh giá học tập dự án.

1. Đánh giá hoạt động cá nhân

– Mỗi cá nhân tự đánh giá vào phiếu cá nhân.

– Nhóm đánh giá từng thành viên trong nhóm vào phiếu đánh giá cá nhân.

2. Đánh giá hoạt động và sản phẩm của nhóm

Nhóm tự đánh giá lại hoạt động của nhóm và cho điểm vào phiếu đánh giá hoạt động của nhóm.

Giáo viên và các nhóm đánh giá, rồi cho điểm phần trình bày của từng nhóm vào phiếu đánh giá hoạt động nhóm.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 trang 69 70 sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 trang 80 sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Chủ đề 1. Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com