HĐTH&TN: Chủ đề 3. Thực hành đo chiều cao sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 8 tập [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 trang 94 95 96 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương VIII sgk Toán 8 tập 2 bộ Cánh [...]

Giải bài 1 2 trang 93 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §10. Hình đồng dạng trong thực tiễn sgk Toán 8 tập [...]

Giải bài 1 2 3 trang 89 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §9. Hình đồng dạng sgk Toán 8 tập 2 bộ Cánh Diều. [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 85 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §8. Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác sgk Toán [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 81 82 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §7. Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác sgk Toán [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 78 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §6. Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác sgk Toán [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 73 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §5. Tam giác đồng dạng sgk Toán 8 tập 2 bộ Cánh [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 69 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §4. Tính chất đường phân giác của tam giác sgk Toán 8 [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 65 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §3. Đường trung bình của tam giác sgk Toán 8 tập 2 [...]