Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7. Nội dung bài giải bài tập sgk lịch sử lớp 7 bao gồm đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7, để giúp các em học tốt môn lịch sử. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sách giáo khoa Lịch Sử 7


II. Trả lời câu hỏi sgk Lịch Sử 7

Phần một

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu
Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu
Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến
Trung Quốc thời phong kiến (tiếp theo)
Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến
Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (tiếp theo)
Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

Phần hai

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập
Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê
I. Tình hình chính trị, quân sự

II. Sự phát triển về kinh tế và văn hóa

Chương II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI – XII)

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
I. Giai đoạn thứ nhất (1075)

II. Giai đoạn thứ 2 (1076 – 1077)

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá
I. Đời sống kinh tế

II. Sinh hoạt xã hội và văn hóa

Chương III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII – XIV)

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
I. Nhà Trần thành lập

II. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)
I. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)

II. Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)

III. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 – 1288)

IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần
I. Sự phát triển kinh tế

II. Sự phát triển văn hóa

Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
I. Tình hình kinh tế – xã hội

II. Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly

Bài 17. Ôn tập chương II và chương III

Chương IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV – ĐẦU THẾ KỈ XVI)

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)
Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
I. Thời kì ở miền tây Thanh Hóa (1418 – 1423)

II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 – 1426)

III. Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (cuối năm 1426 – cuối năm 1427)

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)
I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật

II. Tình hình kinh tế – xã hội

III. Tình hình văn hóa, giáo dục

IV. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

Bài 21. Ôn tập chương IV

Chương V. ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)
I. Tình hình chính trị – xã hội

II. Các cuộc chiến tranh Nam – Bắc Triều và Trịnh – Nguyễn

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIII
I. Kinh tế

II. Văn hóa

Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII
Bài 25. Phong trào Tây Sơn
I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn

II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm

III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Chương VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
I. Tình hình chính trị – kinh tế

II. Các cuộc nổi dậy của nhân dân

Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX
I. Văn học, nghệ thuật

II. Giáo dục, khoa học – kĩ thuật

Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI
Bài 30. Tổng kết

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 7!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com