Hướng dẫn giải Giải bài 43 trang 94 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §9. Tam giác, chương II – Góc, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài 43 trang 94 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Tam giác ABC là gì?

Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Tam giác ABC được kí hiệu là \(\Delta ABC\). Ta còn gọi tên và kí hiệu tam giác ABC là \(\Delta \)BCA, \(\Delta \) CAB, \(\Delta \) ACB, \(\Delta \) CBA, \(\Delta \) BAC.

Ba điểm A, B, C là ba đỉnh của tam giác.

Ba đoạn thẳng AB, BC, CA là ba cạnh của tam giác

Ba góc BAC, CBA, ACB là ba góc của tam giác.

Trên hình 53, điểm M (nằm trong cả ba góc của tam giác) là điểm nằm bên trong tam giác (điểm trong của tam giác). Điểm N (không nằm trong tam giác, không nằm trên cạnh nào của tam giác) là điểm nằm bên ngoài tam giác (điểm ngoài của tam giác).

2. Vẽ tam giác

Ví dụ: Vẽ một tam giác ABC, biết ba cạnh BC = 4cm, AB=3cm, AC=2cm.

Cách vẽ: (h.54)

– Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm

– Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3cm

– Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 2cm

– Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A.

– Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có \(\Delta \)ABC.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 43 trang 94 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 6 kèm bài giải chi tiết bài 43 trang 94 sgk toán 6 tập 2 của bài §9 Tam giác trong chương II – Góc cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:


Giải bài 43 trang 94 sgk Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi ……. được gọi là tam giác MNP.

b) Tam giác TUV là hình………….. .

Bài giải:

a) ba đoạn thẳng MN, NP, PM khi M, N, P không thẳng hàng.

b) gồm ba đoạn TU, UV, VT khi T,U,V không thẳng hàng.


Bài trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 43 trang 94 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com