Giải Unit 5 – Pronunciation trang 53 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 5. I Like Fruit! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 5 – Pronunciation trang 53 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 5. I Like Fruit!

Pronunciation trang 53 Tiếng Anh 6 Explore English

Final –s sounds

(Các cách phát âm đuôi –s)

Giải bài A trang 53 Tiếng Anh 6 CD

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. s, drinks

2. s, bananas

3. s, glasses


Giải bài B trang 53 Tiếng Anh 6 CD

B. Complete the chart. Use the words in the box. Then listen and check your answers.

(Hoàn thành bảng. Sử dụng các từ trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

chips         peaches        grapes       desserts
oranges        slices        vegetables        likes
Sounds like in drinks Sounds likes s in bananas Sounds like s in glasses

Trả lời:

Sounds like in drinks
(Âm s như trong drinks)
Sounds likes s in bananas
(Âm s như trong bananas)

Sounds like s in glasses
(Âm s như trong glasses)

chips
grapes
desserts
likes
vegetables peaches
oranges
slices

Giải bài C trang 53 Tiếng Anh 6 CD

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B.

(Làm việc với một người bạn. Luân phiên nhau đọc các từ ở B.)

Trả lời:

chips         peaches        grapes       desserts
oranges        slices        vegetables        likes

IDIOM

(Thành ngữ)

He’s “the big cheese” means he’s a _______.

a. very noisy person

b. very important person

Trả lời:

a big cheese = an important and powerful person, especially in an organization

(một người quan trọng và đầy quyền lực, đặc biệt là trong một tổ chức)

⇒ b. very important person

He’s “the big cheese” means he’s a very important person.

(Anh ấy là một “miếng phô mai to” nghĩa là anh ấy là một người rất quan trọng.


Bài trước:

👉 Giải Unit 5 – The Real World trang 52 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 5 – Communication trang 53 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 5 – Pronunciation trang 53 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com