Giải Unit 5 – The Real World trang 52 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 5. I Like Fruit! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 5 – The Real World trang 52 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 5. I Like Fruit!

The Real World trang 52 Tiếng Anh 6 Explore English

Human Footprint

In a lifetime, we eat and drink a lot. But how many things does one person eat and drink? What is our human footprint?

(Khối lượng tài nguyên mà con người tiêu thụ. Trong một đời người, chúng ta ăn và uống nhiều. Nhưng mỗi người ăn và uống bao nhiêu thứ? Lượng tài nguyên mà chúng ta tiêu thụ là gì?)

Giải bài A trang 52 Tiếng Anh 6 CD

A. Write. Complete the tablewith the words from the box.

(Viết. Hoàn thành bảng với các từ trong khung.)

pizza      candy       milk      soda      bread      chocolate
a glass of a slice of a bar of a can of
soda

Trả lời:

a glass of
(một ly / cốc…)
a slice of
(một lát…)
a bar of
(một thanh…)
a can of
(một lon…)
milk: sữa pizza: bánh pizza
bread: bánh mỳ
chocolate: sô-cô-la
candy: kẹo
soda: nước ngọt có ga

Giải bài B trang 52 Tiếng Anh 6 CD

B. Listen. Circle the correct words. Then listen again and check your answers.

(Nghe. Khoanh chọn các từ đúng. Sau đó nghe lại và kiểm tra câu trả lời của em.)

In an average lifetime, Americans eat and drink about…

1. 14,500 bars of (candy / chocolate).

2. 5,000 (bananas / apples)

3. 43,000 cans of (soda / milk).

4. 87,000 slices of (pizza / bread).

5. 26,000 glasses of (milk / water).

Nội dung bài nghe:

A: In an average lifetime, how much do Americans eat on average?

B: They eat 14500 bars of candy Americans love bananas in their lifetime. Americans eat 5000 bananas on average that’s about 12 kilograms every year

A: Do you like soda?

B: Well Americans love soda on average Americans drink 43000 cans of soda in their lifetime. Americans eat a lot of bread to the eater 87000 slices of bread on average they drink 26000 glasses of milk.

Hướng dẫn dịch:

A: Trong một cuộc đời trung bình, người Mỹ ăn trung bình bao nhiêu?

B: Họ ăn 14500 thanh kẹo Người Mỹ thích chuối trong đời. Người Mỹ ăn trung bình 5000 quả chuối, tức là khoảng 12 kg mỗi năm

A: Bạn có thích soda không?

B: Vâng, người Mỹ thích soda Trung bình người Mỹ uống 43000 lon soda trong cuộc đời của họ. Người Mỹ ăn rất nhiều bánh mì, trung bình mỗi người ăn 87000 lát bánh mì thì họ uống 26000 ly sữa.

Trả lời:

1. 14,500 bars of candy.

2. 5,000 bananas.

3. 43,000 cans of soda.

4. 87,000 slices of bread.

5. 26,000 glasses of milk.


Discussion

Talk about the things you eat and drink.

(Thảo luận. Nói về những thứ em ăn và uống.)

Trả lời:

Every day I eat three bowls of rice,  a lot of vegetables, two bananas and an apple, a little meat and some fish. I also drink four glasses of water and a can of soda.

(Mỗi ngày tôi ăn ba bát cơm, nhiều rau, hai quả chuối và một quả táo, một ít thịt và một chút cá. Tôi cũng uống bốn ly nước và một lon nước ngọt có ga.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 5 – Language Focus trang 50 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 5 – Pronunciation trang 53 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 5 – The Real World trang 52 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com