Giải bài 1 2 3 4 5 trang 30 sgk Sinh Học 12

Hướng dẫn giải Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể sgk Sinh Học [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 26 sgk Sinh Học 12

Hướng dẫn giải Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 22 sgk Sinh Học 12

Hướng dẫn giải Bài 4. Đột biến gen sgk Sinh Học 12. Nội dung bài [...]

Giải bài 1 2 3 4 trang 18 sgk Sinh Học 12

Hướng dẫn giải Bài 3. Điều hòa hoạt động gen sgk Sinh Học 12. Nội [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 14 sgk Sinh Học 12

Hướng dẫn giải Bài 2. Phiên mã và dịch mã sgk Sinh Học 12. Nội [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 10 sgk Sinh Học 12

Hướng dẫn giải Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN [...]