Hướng dẫn Soạn Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sgk GDCD 7

Hướng dẫn Soạn Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sách giáo khoa GDCD lớp 7. Nội dung bài Soạn Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sgk GDCD 7 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật, phần trả lời câu hỏi gợi ý và phần giải bài tập cuối bài học để giúp các em học sinh học tốt môn GDCD lớp 7.


Lý thuyết

1. Thông tin, sự kiện

Soạn Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sgk GDCD 7

2. Nội dung bài học

1. Các khái niệm

– Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân , do nhân dân và vì nhân dân.

– Tại sao nhà nước của dân, do dân, vì dân? Vì nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

– Ví dụ chứng minh nhà nước vì lợi ích của nhân dân: Xóa đói giảm nghèo, chăm lo đến việc học hành của nhân dân, hỗ trợ vốn cho nhân dân phát triển kinh tê, đánh thuế suất thấp đôí với các mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu của nhân dân

→ Nhà nước CHXHCN Việt Nam ưu việt hơn so với 2 nhà nước còn lại : đó là sự chăm lo cho đời sống nhân dân…

– Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

– Điều 4. Hiến pháp 1992: Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí minh làm kim chỉ nam cho phương châm hành động của mình , hết lòng phục vụ nhân dân.Bác đã từng răn dạy Đảng viên “ Việc gì có lợi cho dân ” Thực tế lịch sử đã chứng minh Đảng cộng sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…

2. Bộ máy nhà nước

– Bộ máy nhà nước ta là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương

– Bộ máy nhà nước chia làm 4 cấp:

+ Bộ máy Nhà nước cấp Trung Ương: gồm Quốc hội, Chính Phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

+ Bộ máy Nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung Ương): gồm HĐND tỉnh (Thành phố), UBND tỉnh (thành phố), Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố).

+ Bộ máy Nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): gồm HĐND huyện (quận, thị xã), UBND huyện ( quận, thị xã ), Tòa án nhân dân huyện ( quận thị xã), Viện kiểm sát nhân dân huyện ( quận , thị xã ).

+ Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn): gồm HĐND xã (phường, thị trấn), UBND xã (phường, thị trấn)

– Mọi đơn thư khiếu kiện của công dân đều được đưa lên UBND và ban công an xã ( phường , thị trấn) làm công tác hòa giải. Nếu hòa giải 3 lần mà không được sự đồng ý của người khiéu kiện thì đơn đó sẽ được đưa lên TAND cấp trên theo đúng luật khiếu nại , tố cáo đã quy định.

– Những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? Tại sao?

+ Quốc hội, HĐND các cấp.

+ Quốc hội là là cơ quan lập pháp của một quốc gia. Quốc hội được người dân bầu cử và có nhiệm vụ thông qua hiến pháp và các bộ luật và thường được thiết kế theo hình thức Nghị viện

– Những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan hành chính nhà nước ? Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cấp cao nhất?

+ Chính phủ và UBND các cấp.

+ Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

3. Trách nhiệm của học sinh

– Học hành chăm chỉ.

– Tuân theo pháp luật

– Nhắc nhở gia đình cùng thực hiện tốt chính sách

– Không sa vào các tệ nạn xã hội.

– Không tiếp tay cho kẻ xấu

– Không lười học….

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Gợi ý trang 55 56 58 sgk GDCD 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Gợi ý

1. Trả lời câu hỏi Gợi ý trang 55 sgk GDCD 7

a) Nước ta – nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời từ bao giờ và khi đó ai là Chủ tịch nước?

Trả lời:

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được ra đời vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước.

b) Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời là thành quả của cuộc cách mạng nào? Cuộc cách mạng đó do Đảng nào lãnh đạo?

Trả lời:

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

c) Nước ta đổi tên là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào? Sao đổi tên như vậy?

Trả lời:

– Nước ta đổi tên nước vào ngày 2 tháng 7 năm 1976 sau khi đã hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân.

– Khi đất nước ta được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hoàn toàn thống nhất, cả nước bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

d) Hãy cho biết Nhà nước ta là Nhà nước của ai.

Trả lời:

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.


2. Trả lời câu hỏi Gợi ý trang 56 sgk GDCD 7

a) Bộ máy nhà nước được phân chia thành mấy cấp? Tên gọi của từng cấp?

Trả lời:

Bộ máy nhà nước được phân chia thành 4 cấp:

– Cấp trung ương.

– Cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

– Cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

– Cấp xã (phường, thị trấn).

b) Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có những cơ quan nào?

Trả lời:

Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có:

– Quốc hội;

– Chính phủ;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện kiểm soát nhân dân tối cao.

c) Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) gồm có những cơ quan nào?

Trả lời:

Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố thuộc trung ương) gồm:

– Hội đồng nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương).

– Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương).

– Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương).

– Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương).

d) Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) gồm có những cơ quan nào?

Trả lời:

Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) gồm:

– Hội đồng nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

– Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

– Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

– Viện kiểm sát nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

đ) Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào?

Trả lời:

Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) gồm:

– Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn).

– Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).


3. Trả lời câu hỏi Gợi ý trang 58 sgk GDCD 7

a) Bộ máy nhà nước ta gồm những loại cơ quan nào?

Trả lời:

Bộ máy nhà nước ta gồm:

– Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân.

– Các cơ quan hành chính nhà nước.

– Các cơ quan xét xử.

– Các cơ quan kiểm sát.

b) Mỗi loại cơ quan gồm những cơ quan cụ thể nào? Kể tên các cơ quan đó.

Trả lời:

– Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân gồm:

+ Quốc hội.

+ Hội đồng nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

+ Hội đồng nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

+ Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn).

– Các cơ quan hành chính nhà nước gồm:

+ Chính phủ.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

+ Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

+ Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).

– Các cơ quan xét xử gồm:

+ Tòa án nhân dân tối cao.

+ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

+ Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

+ Tòa án quân sự.

+ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

+ Viện kiểm sát nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

+ Các viện kiểm sát quân sự.

c) Vì sao Quốc hội được gọi là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất?

Trả lời:

– Đại biểu Quốc hội là kết quả lựa chọn thống nhất của nhân dân cả nước qua bầu cử, là đại biểu của Nhân dân, thay mặt Nhân dân thực thi quyền lực Nhà nước;

– Quốc hội bao gồm các đại biểu là người đại diện cho các tầng lớp nhân dân; là sự thể hiện rõ nhất khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho trí tuệ của nhân dân cả nước;

– Quốc hội có nhiệm vụ phục vụ cho lợi ích chung của Nhân dân và dân tộc, nói lên tiếng nói, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước;

– Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia cũng như các vấn đề trọng đại của đất nước.

d) Vì sao Hội đồng nhân dân được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương và là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương?

Trả lời:

Hội đồng nhân dân là cơ quan bao gồm những người có tài, có đức do nhân dân từng địa phương lựa chọn và bầu ra, đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương để tham gia công việc của nhà nước ở địa phương.

đ) Vì sao Chính phủ được gọi là cơ quan chấp hành của Quốc hội?

Trả lời:

– Vì Chính phủ do Quốc hội bầu ra để điều hành công việc hành chính nhà nước trong toàn quốc.

– Tổ chức thi hành Hiến pháp, các luật và nghị quyết của Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

– Tổ chức điều hành thống nhất trong toàn quốc việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

e) Vì sao Ủy ban nhân dân được gọi là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân?

Trả lời:

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu ra để quản lí, điều hành những công việc nhà nước ở địa phương theo đúng hiến pháp, pháp luật

g) Theo em, công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với đại biểu do mình bầu ra và đối với cơ quan nhà nước?

Trả lời:

– Công dân có quyền giám sát, góp ý vào hoạt động của các đại biểu.

– Có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ các cơ quan Nhà nước, giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành công vụ.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập trang 59 sgk GDCD 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Hướng dẫn Giải bài tập trang 59 sgk GDCD 7

a) Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân?

Trả lời:

– Nhà nước ta là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam:

– Nhà nước ta do nhân dân bầu ra. (nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp).

– Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

b) Theo em, những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyển lực nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? Tại sao?

Trả lời:

– Cơ quan đại biểu của nhân dân và cơ quan quyền lực của nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

– Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội.

   Bởi vì: Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân. Chỉ Quốc hội mới có quyền thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi công dân trong xã hội.

c) Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất?

Trả lời:

– Cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp.

– Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất là Chính phủ.

d) Em hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng.

– Chính phủ làm nhiệm vụ:

(1) Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật;

(2) Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật.

– Chính phủ do:

(1) Nhân dân bầu ra;

(2) Quốc hội bầu ra.

– Ủy ban nhân dân do:

(1) Ủy ban nhân dân cấp trên bầu ra;

(2) Nhân dân bầu ra;

(3) Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra.

Trả lời:

– Chính phủ làm nhiệm vụ: (2) Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật.

– Chính phủ do: (2) Quốc hội bầu ra.

– Ủy ban nhân dân do: (3) Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra.

đ) Vì sao công dân có nghĩa vụ tuân theo pháp luật?

Trả lời:

– Pháp luật duy trì trật tự của xã hội, không tuân theo pháp luật thì xã hội rối loạn, cuộc sống không đảm bảo an ninh, nên mọi công dân phải tuân theo pháp luật để duy trì trật tự của xã hội.

– Pháp luật được ban hành vì để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân vì vậy công dân vừa có quyền hạn vừa có nghĩa vụ tuân theo pháp luật.

e) Em hãy kể một số việc mà bản thân hay gia đình em đã đến cơ quan nhà nước để giải quyết.

Trả lời:

– Đăng kí hoạt động kinh doanh của bố mẹ em.

– Đăng kí kết hôn của bố mẹ em.

– Đăng kí quyền sử dụng đất của bố mẹ em.

– Làm giấy khai sinh cho em và anh trai.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Soạn Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sgk GDCD 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn GDCD lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com