Giải bài 137 138 139 140 141 trang 57 58 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §16. Tìm tỉ số của hai số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài Giải bài 137 138 139 140 141 trang 57 58 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Tỉ số của hai số

Thương trong phép chia số a cho số b \((b \ne 0)\) gọi là tỉ số của a và b

Tỉ số của a và b kí hiệu là a : b (cũng kí hiệu là \(\frac{a}{b}\))

Ví dụ: Đoạn thẳng AB dài 20cm, đoạn thẳng CD dài 1m. Tìm tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

Bài giải:

$AB = 20cm, CD = 1m = 100cm$

Vậy tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD là \(\frac{{20}}{{100}} = \frac{1}{5}\)

2. Tỉ số phần trăm

Tỉ số của hai số được viết dưới dạng phần trăm được gọi là tỉ số phần trăm của hai số đó.

Quy tắc tìm tỉ số phần trăm: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả \(\frac{{a\,\,.\,\,100}}{b}\% \)

3. Tỉ lệ xích

Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ) là tỉ số khoảng cách  a giữa hai điểm trên bản vẽ (hoặc bản đồ) và khoảng cách b giữa hai điểm tương ứng trên thực tế:

\(T = \frac{a}{b}\) (a, b có cùng đơn vị đo)

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 57 sgk Toán 6 tập 2

Tìm tỉ số phần trăm của:

a) $5$ và $8$;

b) $25 kg$ và $3 \over 10$ tạ.

Trả lời:

a) Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là:

\(\displaystyle {{5.100} \over 8} = 62,5\% \)

b) Ta có: $3 \over 10$ tạ = 30 kg

Tỉ số phần trăm của 25kg và 30kg hay tỉ số phần trăm của 25kg và $3 \over 10$ tạ là:

\(\displaystyle {{25.100} \over {30}} = 83,3\% \)


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 57 sgk Toán 6 tập 2

Khoảng cách từ điểm cực Bắc ở Hà Giang đến điểm cực Nam ở mũi Cà Mau dài $1620 km$. Trên một bản đồ, khoảng cách đó là $16,2 cm$. Tìm tỉ lệ xích của bản đồ.

Trả lời:

Tỉ lệ xích trên bản đồ:

\(\dfrac{{16,2}}{{162\,000\,000}} = \dfrac{1}{{10\,000\,000}}\)

Dưới đây là Hướng dẫn Giải bài 137 138 139 140 141 trang 57 58 sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 137 138 139 140 141 trang 57 58 sgk Toán 6 tập 2 của bài §16 Tìm tỉ số của hai số trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 137 138 139 140 141 trang 57 58 sgk Toán 6 tập 2
Giải bài 137 138 139 140 141 trang 57 58 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài 137 trang 57 sgk Toán 6 tập 2

Tìm tỉ số của:

a) \(\frac{2}{3}\)m và 75cm ;

b) \(\frac{3}{10}\)h và 20 phút.

Bài giải:

Đưa hai số về cùng đơn vị đo.

a) Ta có: \(75cm = {{75} \over {100}}m = {3 \over 4}m\) , do đó tỉ số của \(\frac{2}{3}\)m và $75cm$ là:

\({2 \over 3}:{3 \over 4} = {2 \over 3}.{4 \over 3} = {8 \over 9}\)

b) Ta có: \(\frac{3}{10}\)h = \({3 \over {10}}.60\) phút = 18 phút

⇒ Tỉ số của \(\frac{3}{10}\)h và 20 phút là :

\(18:20 = {{18} \over {20}} = {9 \over {10}}\)


2. Giải bài 138 trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên.

Chẳng hạn, tỉ số của hai số $0,75$ và \(1\frac{7}{20}\) có thể viết như sau:

\(\frac{0,75}{1\frac{7}{20}}=\frac{\frac{75}{100}}{\frac{27}{20}}=\frac{75}{100}.\frac{20}{27}=\frac{5}{9}.\)

Hãy viết các tỉ số sau đây thành tỉ số của hai số nguyên:

a) \(\frac{1,28}{3,15}\) ; b) \(\frac{2}{5}:3\frac{1}{4}\) ;

c) \(1\frac{3}{7}:1,24\) ; d) \(\frac{2\tfrac{1}{5}}{3\tfrac{1}{7}}\).

Bài giải:

\(\eqalign{
& a)\,{{1,28} \over {3,15}} = {{1,28.100} \over {3,15.100}} = {{128} \over {315}} \cr
& b)\,{2 \over 5}:3{1 \over 4} = {2 \over 5}:{{13} \over 4} = {2 \over 5}.{4 \over {13}} = {8 \over {65}} \cr
& c)\,1{3 \over 7}:1,24 = {{10} \over 7}:{{124} \over {100}} = {{10} \over 7}.{{100} \over {124}} = {{1000} \over {868}} = {{250} \over {217}} \cr
& d)\,{{2{1 \over 5}} \over {3{1 \over 7}}} = {{{{11} \over 5}} \over {{{22} \over 7}}} = {{11} \over 5}.{7 \over {22}} = {7 \over {10}} \cr} \)


3. Giải bài 139 trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Tỉ số của hai số $a$ và $b$ có thể viết là \(\frac{a}{b}\). Cách viết này có khác gì cách viết phân số \(\frac{a}{b}\) không ? Cho ví dụ.

Bài giải:

Cách viết phân số \(\frac{a}{b}\) khác cách viết tỉ số \(\frac{a}{b}\) ở chỗ trong phân số \(\frac{a}{b}\) thì $a$ và $b$ bắt buộc phải là các số nguyên còn trong tỉ số \(\frac{a}{b}\) thì $a$ và $b$ là những số bất kì, với $b ≠ 0$.

Ví dụ \(\frac{-3}{5}\) là phân số (cũng là tỉ số); \(\frac{0,72}{3\frac{1}{4}}\) là tỉ số, không là phân số.


4. Giải bài 140 trang 58 sgk toán 6 tập 2

Chuột nặng hơn voi !

Giải bài 140 trang 58 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 140 trang 58 sgk toán 6 tập 2

Một con chuột nặng $30g$ còn một con voi nặng $5$ tấn. Tỉ số giữa khối lượng của một con chuột và khối lượng của một con voi là \(\frac{30}{5}=6\), nghĩa là một con chuột nặng bằng $6$ con voi ! Em có tin như vậy không? Sai lầm ở chỗ nào?

Bài giải:

Em không tin như vậy.

Sai lầm ở chỗ đã dùng các số đo bởi hai đơn vị đo khác nhau để tính tỉ lệ. Cần đưa về một số đo mới có tỉ lệ chính xác. Ví dụ đổi 5 tấn ra gam hoặc ngược lại đổi $30 gam$ ra tấn, rồi mới lập tỉ số.

Đổi $5 tấn = 5000000 gam$

Tỉ số giữa các khối lượng chuột và voi tính theo đơn vị bằng gam là :

\(\frac{30}{5000000}\) = \(\frac{3}{500000}\).


5. Giải bài 141 trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Tỉ số của hai số $a$ và $$b bằng \(1\frac{1}{2}\). Tìm hai số đó biết $a – b = 8$.

Bài giải:

Từ \(\frac{a}{b} = \frac{3}{2}\) suy ra \(a = \frac{{3b}}{2}.\)

Bây giờ $a – b = 8$ suy ra \(\frac{{3b}}{2} – b = 8\) hay \(\frac{b}{2} = 8\)

Do đó $b = 16$ và \(a = \frac{{3.16}}{2} = 24\)


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với Giải bài 137 138 139 140 141 trang 57 58 sgk Toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com