Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 Bài 24 trang 76 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Hướng dẫn giải Bài 24 Sự nóng chảy và sự đông đặc, chương II Nhiệt học, sách giáo khoa Vật lí lớp 6. Nội dung trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 bài 24 trang 76 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

I. Sự nóng chảy

Sự chuyển một chất từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

1. Thí nghiệm

Dùng đèn cồn đun nước và theo dõi nhiệt độ của băng phiến. Khi nhiệt độ băng phiến lên tới \(60^{o}C\) thì cứ sau 1 phút lại ghi nhiệt độ và nhật xét về thể (rắn hay lỏng) của băng phiến vào bảng theo dõi. Ghi cho tới khi nhiệt độ của băng phiến đạt đến \(86^{o}C\) ta được bảng 24.1.

Kết quả thí nghiệm:

2. Phân tích kết quả thí nghiệm

Phân tích đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến ta thấy:

– Đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến từ phút thứ 0 dến phút thứ 7 là đường thẳng nằm nghiêng, nhiệt độ tăng, và tồn tại ở thể rắn.

– Đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến từ phút thứ 8 dến phút thứ 11 là đường thẳng nằm ngang, nhiệt độ không thay đổi, tồn tại thể rắn và lỏng.

– Đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến từ phút thứ 12 dến phút thứ15 là đường thẳng nằm nghiêng, nhiệt độ tăng, tồn tại thể lỏng.

Vậy:

+ Băng phiến nóng chảy ở \(80^{o}C\), nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy băng phiến.

+ Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ băng phiến không thay đổi.

3. Kết luận

– Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy.

– Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.

– Các chất khác nhau thì có nhiệt độ nóng chảy khác nhau.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 bài 24 trang 76 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 bài 24 trang 76 sgk Vật lí 6 của bài 24 Sự nóng chảy và sự đông đặc trong chương II Nhiệt học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 bài 24 trang 76 sgk vật lí 6
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 bài 24 trang 76 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 24 trang 76 sgk Vật lí 6

Khi được đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Trả lời:

Khi được đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng lên.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 24 trang 76 sgk Vật lí 6

Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào?

Trả lời:

Đến 80oC thì băng phiến bắt đầu nóng chảy, lúc này bàng phiến tồn tại ở thế rắn và thế lỏng.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 24 trang 76 sgk Vật lí 6

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? Đường biếu diễn từ phút 8 đến phút 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Trả lời:

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi. Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳn nằm ngang.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 24 trang 76 sgk Vật lí 6

Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến sẽ thay đổi như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút 11 đến phút 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?

Trả lời:

Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến tiếp tục tăng, đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn nằm nghiêng lên.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 24 trang 76 sgk Vật lí 6

Chọn từ thích hợp: 70oC, 80oC, 90oC, không thay đổi để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Băng phiến nóng chảy ở (1) …… nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2) ……..

Trả lời:

a) Băng phiến nóng chảy ở (1) 80oC nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2) không thay đổi.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 6 với trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 bài 24 trang 76 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com