Hướng dẫn Giải bài 6 7 8 9 10 trang 75 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §2. Góc, chương II – Góc, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài 6 7 8 9 10 trang 75 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Góc

Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

2. Góc bẹt

Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

3. Số đo góc

Mỗi góc có một số xác định lớn hơn $0$. Góc bẹt có số đo \({180^0}\).

Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau. Hai góc không bằng nhau thì góc nào có số đo lớn hơn là góc lớn hơn.

Góc vuông có số đo là \({90^0}\). Góc nhọn có số đo nhỏ hơn \({90^0}\), góc tù có số đo lớn hơn \({90^0}\).

4. Khi nào thì \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}.\)

Nếu tia $Oy$ nằm giữa hai tia $Ox, Oz$ thì: \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}.\)

– Góc kề: Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa cạnh chung.

– Góc phụ: Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bẳng \({90^0}\)

– Góc bù: Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng \({180^0}\)

Chú ý:

+ Với bất kì số m nào, \(0 \le m \le {180^0}\) thì trên nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox bao giờ cũng có một và chỉ có một tia Oy thoả mãn điều kiện \(\widehat {xOy} = {m^0}\)

+ Nếu các tia Oy, Oz cùng thuộc một nửa mặt phẳng, bờ là đường thẳng chứa tia Ox thì \(\widehat {xOy} < \widehat {xOz} \Leftrightarrow \) tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Trả lời câu hỏi trang 74 sgk Toán 6 tập 2

Hãy nêu một số hình ảnh thực tế của góc, của góc bẹt.

Trả lời:

– Một số hình ảnh thực tế về góc: Góc tạo thành bởi kim giờ và kim phút của đồng hồ, mái nhà, hai cạnh của thước xếp…

– Một số hình ảnh về góc bẹt như: Quyển vở mở ra, góc tạo thành bởi kim giờ và kim phút lúc $6$ giờ…

Dưới đây là giải bài 6 7 8 9 10 trang 75 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 6 kèm bài giải chi tiết bài 6 7 8 9 10 trang 75 sgk toán 6 tập 2 của bài §2. Góc trong chương II – Góc cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 6 7 8 9 10 trang 75 sgk toán 6 tập 2


1. Giải bài 6 trang 75 sgk Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai tia chung gốc $Ox, Oy$ là ….. Điểm $O$ là…. Hia tia $Ox, Oy$ là…

b) Góc $RST$ có đỉnh là ….., Có cạnh là ….

c) Góc bẹt là …..

Bài giải:

a) Hình gồm hai tia chung gốc \(Ox, Oy\) là góc \(xOy.\) Điểm \(O\) là đỉnh của góc \(xOy.\) Hai tia \(Ox, Oy\) là hai cạnh của góc.

b) Góc \(RST\) có đỉnh là \(S;\) có cạnh là \(SR\) và \(ST.\)

c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.


2. Giải bài 7 trang 75 sgk Toán 6 tập 2

Quan sát hình $7$ rồi điền vào bảng sau:

Hình Tên góc

(cách viết thông thường)

Tên đỉnh Tên cạnh Tên góc

(Cách viết kí hiệu)

a) Góc $yCz$, góc $zCy$, góc $C$ $C$ $Cy, Cz$ \(\widehat{yCz};\widehat{zCy},\widehat{C}\)
b) ……………………… …………………… …………………….
c) ……………………….. …………………… ……………………..

Bài giải:

Hình Tên góc

(cách viết thông thường)

Tên đỉnh Tên cạnh Tên góc

(Cách viết kí hiệu)

a) Góc $yCz$, góc $zCy$, góc $C$ $C$ $Cy, Cz$ \(\widehat{yCz};\widehat{zCy},\widehat{C}\)
b) Góc $MTP, PTM, T$

Góc $TMP, PMT, M$

Góc $TPM, MPT, P$

$T$

$M$

$P$

$TM, TP$

$MT, MP$

$PT, PM$

\(\widehat{MTP},\widehat{PTM},\widehat{T}\)

\(\widehat{TMP},\widehat{PMT},\widehat{M}\)

\(\widehat{TPM},\widehat{MPT},\widehat{P}\)

c) Góc $xPy, yPx, P$

Góc $ySz, zSy, S$

$P$

$S$

$Px, Py$

$Sy, Sz$

\(\widehat{xPy},\widehat{yPc},\widehat{P}\)

\(\widehat{ySz},\widehat{zSy},\widehat{S}\)


3. Giải bài 8 trang 75 sgk Toán 6 tập 2

Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình $8$. Có tất cả bao nhiêu góc ?

Bài giải:

Góc $BAC$, kí hiệu \(\widehat{BAC}\)

Góc $CAD$, Kí hiệu \(\widehat{ CAD}\)

Góc $BAD$, kí hiệu \(\widehat{BAD}\)

Có tất cả $3$ góc.


4. Giải bài 9 trang 75 sgk Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Khi hai tia $Oy, Oz$ không đối nhau, điểm $A$ nằm trong góc $yOz$ nếu tia $OA$ nằm giữa hai tia….. .

Bài giải:

Khi hai tia \(Oy, Oz\) không đối nhau, điểm \(A\) nằm trong góc \(yOz\) nếu tia \(OA\) nằm giữa hai tia \(Oy, Oz.\)


5. Giải bài 10 trang 75 sgk Toán 6 tập 2

Lấy ba điểm không thẳng hàng $A,B,C$. Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm trong cả $3$ góc $BAC, ACB,CBA.$

Bài giải:

+) Gạch phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc \(BAC\)

+) Gạch phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc \(ACB\)

+) Gạch phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc \(ABC\)

Suy ra phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc \(BAC, ACB, CBA\) là phần chung của 3 phần trên và là phần trong của tam giác \(ABC.\)

Ta có hình vẽ minh họa sau đây:


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 6 7 8 9 10 trang 75 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com