Giải bài 11 12 13 14 15 16 17 trang 79 80 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §3. Số đo góc, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài Giải bài 11 12 13 14 15 16 17 trang 79 80 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Đo góc

Nhận xét:

– Mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt là \({180^0}\)

– Số đo của mỗi góc không vượt quá \({180^0}\)

2. So sánh hai góc

Ta so sánh hai góc bằng cách so sánh số đo của chúng.

Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau.

Hai góc bằng nhau ở hình 14 được kí hiệu là \(\widehat {xOy} = \widehat {uIv}\)

Góc $sOt$ lớn hơn góc $pIq$ nếu số đo của góc sOt lớn hơn số đo của góc pIq, ta viết: \(\widehat {sOt}\,\, > \,\,\widehat {pIq}\) (h.15).

Khi đó, ta còn nói: góc pIq nhỏ hơn góc sOt và viết \(\widehat {pIq}\, < \,\,\widehat {sOt}\)

Giải bài 11 12 13 14 15 16 17 trang 79 80 sgk Toán 6 tập 2

3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tù

Góc có số đo bằng \({90^0}\) là góc vuông. Số đo của góc vuông còn được kí hiệu là 1v.

Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn.

Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 77 sgk Toán 6 tập 2

Đo độ mở của cái kéo (h.11) của compa (h.12).

Trả lời:

– Độ mở của cái kéo là 60o

– Độ mở của compa là 50o


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 78 sgk Toán 6 tập 2

Ở hình 16, điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI và IAC có bằng nhau không?

Trả lời:

Ta có:

\(\eqalign{& \widehat {BAI} = {20^o} \cr & \widehat {IAC} = {45^o} \cr} \)

⇒\(\widehat {BAI} < \widehat {IAC}\)

Dưới đây là Hướng dẫn Giải bài 11 12 13 14 15 16 17 trang 79 80 sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 6 kèm bài giải chi tiết bài 11 12 13 14 15 16 17 trang 79 80 sgk Toán 6 tập 2 của bài §3. Số đo góc trong chương II – Góc cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:


1. Giải bài 11 trang 79 sgk Toán 6 tập 2

Nhìn hình 18 Đọc số đo của các góc $xOy, xOz, xOt.$

Bài giải:

Ta có:

\(\widehat{xOy}=50^0,\widehat{xOz}=100^0,\widehat{xOt}=130^0\)


2. Giải bài 12 trang 79 sgk Toán 6 tập 2

Đo các góc $BAC, ABC, ACB$ ở hình 19. So sánh các góc ấy.

Bài giải:

Ta có:

\(\widehat{BAC}\)= \(\widehat{ABC}\)= \(\widehat{ACB}\)= \(60^{0}\).


3. Giải bài 13 trang 79 sgk Toán 6 tập 2

Đo các góc $ILK, IKL, LIK$ ở hình 20.

Bài giải:

Ta có:

\(\widehat{ILK}\) = \(45^{0}\)

\(\widehat{IKL}\) = \(45^{0}\)

\(\widehat{LIK}\) = \(90^{0}\)


4. Giải bài 14 trang 79 sgk Toán 6 tập 2

Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn,tù ,bẹt.

Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

Bài giải:

Góc vuông: góc 1, góc 5. Góc nhọn: góc 3, góc 6.

Góc tù: góc 4. Góc bét: góc 2

Kết quả đo:

\(\widehat{1}\)= \(\widehat{5}\)= \(90^{0}\)

\(\widehat{3}\)= \(70^{0}\) \(\widehat{6}\)= \(30^{0}\)

\(\widehat{4}\)=\(135^{0}\) \(\widehat{2}\)=\(180^{0}\)


5. Giải bài 15 trang 80 sgk Toán 6 tập 2

Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc(Gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc đó lúc $2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ.$

Bài giải:

Vào lúc $6$ giờ đúng, kim giờ và kìm phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc \(180^{0}\).

Do \(180^{0}\) : \(6= 130^{0}\) nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc \(30^{0}\)

Góc giữa hai kim:

– Lúc 2 giờ là \(30^{0}\) \(.2=60^{0}\)

– Lúc 5 giờ là \(30^{0}\) \(.5=150^{0}\)

– Lúc 10 giờ là \(30^{0}\) \(.2=60^{0}\)

– Lúc 3 giờ là \(30^{0}\) \(.3=90^{0}\)

– Lúc 6 giờ là \(30^{0}\) \(.6=180^{0}\)


6. Giải bài 16 trang 80 sgk Toán 6 tập 2

Khi hai tia $Ox, Oy$ trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng gọi $xOy$ là một góc và gọi là “góc không”. Số đo của góc là \(0^{0}\). Tìm số đo của góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 12 giờ.

Bài giải:

Vào lúc $12$ giờ thì kim phút và kim giờ trùng nhau nên góc do chúng tạo thành bằng \(0^{0}\)


7. Giải bài 17 trang 80 sgk Toán 6 tập 2

Đố: Một em học sinh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật như hình 22, các đoạn thẳng trên các cạnh $BC, CD, DA$ có độ dài bằng nhau.

Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.

Bài giải:

Các em tự thực hành đo.

Kết quả là: Thước đo góc này sai.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với Giải bài 11 12 13 14 15 16 17 trang 79 80 sgk Toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com