§3 Tính chất cơ bản của phân số – Trắc nghiệm và giải bài 11 12 13 14 trang 11 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §3. Tính chất cơ bản của phân số, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài trắc nghiệm và giải bài 11 12 13 14 trang 11 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về như thế nào là phân số bằng nhau. Bài tiếp theo chúng ta sẽ học về bài §3 Tính chất cơ bản của phân số

1. Nhận xét

Ta có:  \(\frac{1}{-3}=\frac{-2}{6}\) vì \(1.6=(-2).(-3)\). Tương tự  \(\frac{-6}{4}=\frac{-3}{2}\)

Ta có nhận xét sau: \(1.(-2)=-2,(-3).(-2)=6\Rightarrow \frac{1}{-3}=\frac{1.(-2)}{(-3).(-2)}=\frac{-2}{6}\)

và \((-6):2=-3,4:2=2\Rightarrow \frac{-6}{4}=\frac{(-6):2}{4:2}=\frac{-3}{2}\)

2. Tính chất cơ bản của phân số

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

\(\frac{a}{b}=\frac{a.m}{b.m}, m \in Z, m\neq0\)

Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

\(\frac{a}{b}=\frac{a:n}{b:n}, n \in\) ƯC(a,b)

Từ tính chất của phân số trên ta có thể viết một phân số bất kì có mẫu âm thành một phân số có dương và bằng nó bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với (-1)

\(\frac{2}{-7}=\frac{2.(-1)}{(-7).(-1)}=\frac{-2}{7}\)

Mỗi phân số sẽ có vô số phân số bằng nó. Ví dụ như: \(\frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{3}{6}=\frac{4}{8}=…\) Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ.

3. Ví dụ minh họa

Trước khi đi vào trắc nghiệm và giải bài 11 12 13 14 trang 11 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy tìm hiểu các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1: 

Viết một phân số mới bằng với phân số  \(\frac{5}{9}\) sao cho mẫu của phân số mới gấp 7 lần mẫu của phân số cũ?

Bài giải:

Ta có: \(\frac{5}{9}=\frac{5.7}{9.7}=\frac{35}{63}\)

Ví dụ 2: 

Chuyển các phân số sau về các phân số có mẫu là các số dương: \(\frac{7}{-9};\frac{-1}{-7}\)?

Bài giải:

Ta có: \(\frac{7}{-9}=\frac{7.(-1)}{(-9).(-1)}=\frac{-7}{9}\)

\(\frac{-1}{-7}=\frac{(-1).(-1)}{(-7).(-1)}=\frac{1}{7}\)

Ví dụ 3: 

Tìm các số x, y, z thỏa: \(\frac{4}{5}=\frac{12}{x}=\frac{y}{20}=\frac{8(y-x)}{z}\) ?

Bài giải:

Ta có:  \(\frac{4}{5}=\frac{12}{x}=\frac{4.3}{x}\Rightarrow x=5.3=15\)

\(\frac{4}{5}=\frac{y}{20}=\frac{y}{5.4}\Rightarrow y=4.4=16\)

Với x=15 và y=16 nên: \(\frac{4}{5}=\frac{8(y-x)}{z}=\frac{8}{z}=\frac{4.2}{z}\Rightarrow z=5.2=10\)

Ví dụ 4: 

Chứng minh rằng: \(\frac{-22}{55}=\frac{-26}{65}\)?

Bài giải:

Ta có: \(\frac{-22}{55}=\frac{(-22):11}{55:11}=\frac{-2}{5}\)  và \(\frac{-26}{65}=\frac{(-26):13}{65:13}=\frac{-2}{5}\)

Nên \(\frac{-22}{55}=\frac{-26}{65}(=\frac{-2}{5})\)

Dưới đây là trắc nghiệm bài §3 Tính chất cơ bản của phân số. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Trắc nghiệm

Phần trắc nghiệm bài §3 Tính chất cơ bản của phân số sgk toán 6 tập 2 có 5 câu hỏi cùng đáp án với 4 lựa chọn A, B, C, D. Các bạn hãy vận dụng các kiến thức cơ bản trong bài học để làm tốt nhé. Các bạn có thể kiểm tra lại đáp án của mình xem có khớp với phần đáp án mà Giaibaisgk đưa ra phía dưới nhé.

1. Câu 1:

Trong các phân số sau đây phân số nào bằng với phân số \(\frac{1}{4}\)?

 • A. \(\frac{7}{24}\)
 • B. \(\frac{6}{18}\)
 • C. \(\frac{4}{15}\)
 • D. \(\frac{5}{20}\)

2. Câu 2:

Trong các dãy phân số bằng nhau sau đây dãy nào là đúng?

 • A. \(\frac{5}{3}=\frac{10}{6}=\frac{15}{12}\)
 • B. \(\frac{2}{3}=\frac{4}{6}=\frac{8}{12}\)
 • C. \(\frac{5}{9}=\frac{10}{18}=\frac{15}{36}\)
 • D. \(\frac{7}{9}=\frac{14}{18}=\frac{26}{36}\)

3. Câu 3:

40 phút chiếm bao nhiêu phần của một giờ?

 • A. \(\frac{4}{10}\)
 • B. \(\frac{2}{6}\)
 • C. \(\frac{2}{3}\)
 • D. \(\frac{40}{100}\)

4. Câu 4:

Giá trị của x thõa mãn đẳng thức \(\frac{x}{11}=\frac{-22}{121}\) là:

 • A. 2
 • B. -2
 • C. 12
 • D. -12

5. Câu 5:

Phân số có mẫu dương nào sau đây bằng với phân số \(\frac{5}{-8}\)?

 • A. \(\frac{15}{24}\)
 • B. \(\frac{-20}{32}\)
 • C. \(\frac{10}{16}\)
 • D. \(\frac{25}{-40}\)

⇒ Đáp án: 1D; 2B; 3C; 4B; 5B

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 11 12 13 14 trang 11 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 11 12 13 14 trang 11 sgk toán 6 tập 2 của bài §3 Tính chất cơ bản của phân số trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

§3 Tính chất cơ bản của phân số – Trắc nghiệm và giải bài 11 12 13 14 trang 11 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 11 12 13 14 trang 11 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 11 trang 11 sgk Toán 6 tập 2

Điền số thích hợp vào ô trống?

Bài 11 trang 11 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 11 trang 11 sgk toán 6 tập 2

Bài giải:

Hai đẳng thức đầu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

\(\frac{1}{4}=\frac{2}{8}\) hoặc \(\frac{1}{4}=\frac{-3}{12}\) ;….

\(\frac{-3}{4}=\frac{-6}{8}\) hoặc \(\frac{-3}{4}=\frac{12}{-16}\) ;…

\(1=\frac{2}{2}=\frac{-4}{-4}=\frac{6}{6}=\frac{-8}{-8}=\frac{10}{10}\) ;


2. Giải bài 12 trang 11 sgk Toán 6 tập 2

Điền số thích hợp vào ô vuông?

Bài 12 trang 11 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 12 trang 11 sgk toán 6 tập 2

Bài giải:

a) \(\frac{-3}{6}=\frac{-1}{2}\) ;

b) \(\frac{2}{7}=\frac{8}{28}\) ;

c) \(\frac{15}{25}=\frac{-3}{5}\) ;

d) \(\frac{4}{9}=\frac{28}{63}\) .


3. Giải bài 13 trang 11 sgk Toán 6 tập 2

Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ?

a) 15 phút ; b) 30 phút ; c) 45 phút ;

d) 20 phút ; e) 40 phút ; g) 10 phút ; h) 5 phút.

Bài giải:

a) 15 phút = \(\frac{15}{60}\) giờ hay 15 phút = \(\frac{1}{4}\) giờ ;

b) 30 phút = \(\frac{30}{60}\) giờ hay 30 phút = \(\frac{1}{2}\) giờ ;

c) 45 phút = \(\frac{45}{60}\) giờ hay 45 phút = \(\frac{3}{4}\) giờ.

d) 20 phút = \(\frac{20}{60}\) giờ hay 20 phút = \(\frac{1}{3}\) giờ ;

e) 40 phút = \(\frac{40}{60}\) giờ hay 40 phút = \(\frac{2}{3}\) giờ ;

g) 10 phút = \(\frac{10}{60}\) giờ hay 10 phút = \(\frac{1}{6}\) giờ.

h) 5 phút = \(\frac{5}{60}\) giờ hay 5 phút = \(\frac{1}{12}\) giờ ;


4. Giải bài 14 trang 11 sgk Toán 6 tập 2

Đố: Ông đang khuyên cháu điều gì?

Bài giải:

Ông đang khuyên cháu: Có công mài sắt có ngày nên kim!


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 11 12 13 14 trang 11 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com