Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 104 105 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §1. Điểm. Đường thẳng, chương I – Đoạn thẳng, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 104 105 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Điểm

Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm. Người ta dùng các chữ in hoa $A, B, C$…để đặt tên cho điểm.

2. Đường thẳng

– Với bút và thước thẳng ta vẽ được vạch thẳng. Ta dùng vạch thẳng để biểu diễn một đường thẳng.

– Người ta dùng các chữ cái thường $a, b, …,m, p..$ để đặt tên cho các đường thẳng.

3. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng.

Nhìn hình ta nói:

– Điểm $A$ thuộc đường thẳng $d$ và kí hiệu là \(A \in d\). Ta còn nói: điểm A nằm trên đường thẳng d, hoặc đường thẳng d đi qua điểm A, hoặc đường thẳng d chứa điểm A.

– Điểm $B$ không thuộc đường thẳng $d$ và kí hiệu là \(B \notin d\). Ta còn nói: điểm B nằm ngoài đường thẳng d, hoặc đường thẳng d không đi qua điểm B, hoặc đường thẳng d không chứa điểum B.

4. Ví dụ minh họa

Trước khi đi vào giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 104 105 sgk toán 6 tập 1, chúng ta hãy tìm hiểu các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1:

a. Vẽ đường thẳng a

b. Vẽ \(A\,\, \in \,\,a,\,\,B\,\, \in \,\,a,\,\,C\, \notin \,a,\,\,D \notin \,\,a\)

Bài giải:

a.

b.

Ví dụ 2:

Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây:

a. Hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng a.

b. Đường thẳng b không đi qua hai điểm M và N.

c. Đường thẳng c đi qua hai điểm H, K và không chứa hai điểm U, V.

d. Điểm X nằm trên cả hai đường thẳng d và t, điểm Y chỉ thuộc đường thẳng d và nằm ngoài đường thẳng t, đường thẳng t đi qua điểm Z còn đường thẳng d không chứa điểm Z.

e. Điểm U nằm trên cả hai đường thẳng m, n và không thuộc đường thẳng p; điểm V thuộc cả hai đường thẳng n, p và nằm ngoài đường thẳng m; hai đường thẳng p, m cùng đi qua điểm R còn đường thẳng n không chứa điểm R.

Bài giải:

Với mọi ý của bài có thể có nhiều trường hợp hình vẽ.

a.

b.

c.

d.

e.

Ví dụ 3:

Dựa vào hình 1 bên dưới nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng.

Cột A Cột B
 1) Điểm A  a) không thuộc các đường thẳng m, n và d
 2) Điểm B  b) nằm trên cả đường thẳng m,n và d
 3) Điểm C  c) nằm trên cả 2 đường thẳng n và d
 4) Điểm D  d) thuộc cả hai đường thẳng m và n
 e) thuộc cả hai đường thẳng m và n

Bài giải:

1 – e. Điểm A thuộc cả hai đường thẳng m và n.

2 – c. Điểm B nằm trên cả 2 đường thẳng n và d.

3 – d. Điểm C thuộc cả hai đường thẳng m và n.

4 – a. Điểm D không thuộc các đường thẳng m, n và d.

Dưới đây là phần trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Trả lời câu hỏi trang 104 sgk Toán 6 tập 1

Nhìn hình 5:

a) Xét xem các điểm C, E thuộc hay không thuộc đường thẳng a,

b) Điền kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào ô trống: $C\, \square  a;\, E\, \square a $.

c) Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a và hai điểm khác nữa không thuộc đường thẳng a.

Trả lời:

a) Điểm $C$ thuộc đường thẳng $a$; Điểm $E$ không thuộc đường thẳng $a$.

b) $C ∈ a;   E ∉ a.$

c) Hai điểm $A, B$ thuộc đường thẳng $a$.

    Hai điểm $D, F$ không thuộc đường thẳng $a.$

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 104 105 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học kèm bài giải chi tiết bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 104 105 sgk toán 6 tập 1 của bài §1. Điểm. Đường thẳng trong chương I – Đoạn thẳng cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 104 105 sgk toán 6 tập 1
Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 104 105 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 1 trang 104 sgk Toán 6 tập 1

Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6.

Bài giải:

Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng, nghe thật thú vị. Cô giáo đã dạy dùng chữ cái in hoa để đặt tên cho điểm, chữ cái thường đặt tên cho đường thẳng. Rất rõ ràng và dễ hiểu nên bài này mà làm sai mới khó.

Các chữ cái màu đỏ là tên các điểm và các đường thẳng đề bài yêu cầu đặt. Các bạn có thể dùng những chữ cái mà mình thích để đặt tên!

Dưới đây là một ví dụ:


2. Giải bài 2 trang 104 sgk Toán 6 tập 1

Vẽ ba điểm $A, B, C$ và ba đường thẳng $a, b, c.$

Bài giải:

Vẽ ba điểm $A, B, C$, không gì đơn giản hơn. Đầu tiên ta chấm một chấm lên một mặt phẳng, rồi chấm một chấm nữa và lại chấm một chấm nữa. Giờ đây ta có ba chấm, à không, ba điểm rồi! Bài yêu cầu vẽ ba điểm $A, B, C$ mà không nói gì thêm, dĩ nhiên ta hiểu là ba điểm phân biệt. Nên ta chỉ việc đặt cho mỗi điểm một cái tên là xong, ta có ba điểm $A, B, C$ như hình dưới đây:

Vẽ ba đường thẳng $a, b, c$: Dùng bút kẻ theo mép của thước thẳng ta có một đường thẳng, đặt tên cho đường thẳng đó là $a$. Tiếp tục làm tương tự ta có đường thẳng $b$ và $c.$


3. Giải bài 3 trang 104 sgk Toán 6 tập 1

Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm $A$ thuộc đường thẳng nào? Điểm $B$ thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và bằng kí hiệu.

b) Những đường thẳng nào đi qua điểm $B$? Những đường thẳng nào đi qua điểm $C$? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

c) Điểm $D$ nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Bài giải:

Quan sát hình 7, ta thấy:

a) Điểm $A$ thuộc đường thẳng $n$ và đường thẳng $q$. Điểm $B$ thuộc đường thẳng $n4, đường thẳng $p$ và đường thẳng $m$.

Viết bằng kí hiệu sẽ gọn gàng hơn:

$A \in n, A \in q, B \in n, B \in p, B \in m$

b) Có ba đường thẳng đi qua điểm $B$, đó là đường thẳng $n$, đường thẳng $m$ và đường thẳng $p$.

Khi đó ta có thể ghi $B \in n, B \in m, B \in p.$

Nhìn xuống điểm $C$ ta thấy có hai đường thẳng đi qua điểm $C$, đó là $m$ và $q$. Ta viết $C \in m, C \in q.$

c) Các bạn dễ dàng nhận thấy điểm $D$ nằm trên đường thẳng $q$, ta viết $D \in q.$

Và sẽ không có bạn nào không thấy được điểm $D$ không nằm trên các đường thẳng $n, m, p$. Điều đó được biểu diễn bằng kí hiệu như sau: $D \notin n, D \notin m, D \notin p.$


4. Giải bài 4 trang 105 sgk Toán 6 tập 1

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm $C$ nằm trên đường thẳng $a$.

b) Điểm $B$ nằm ngoài đường thẳng $b$.

Bài giải:

a) Điểm $C$ nằm trên đường thẳng $a$


b) Điểm $B$ nằm ngoài đường thẳng $b$


5. Giải bài 5 trang 105 sgk Toán 6 tập 1

Vẽ hình theo các kí hiệu sau: $A \in p, B \notin q$

Bài giải:

– Kí hiệu $A \in p$ cho ta biết điểm $A$ nằm trên đường thẳng $p$, nên ta sẽ vẽ hình như sau:

– Kí hiệu $B \notin q$ cho ta biết điểm $B$ nằm ngoài đường thẳng $q$, nên hình cần vẽ sẽ là:


6. Giải bài 6 trang 105 sgk Toán 6 tập 1

Cho đường thẳng $m$, điểm $A$ thuộc đường thẳng $m$ và điểm $B$ không thuộc đường thẳng $m.$

a) Vẽ hình và viết kí hiệu

b) Có những điểm khác điểm $A$ mà cũng thuộc đường thẳng $m$ không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

c) Có những điểm không thuộc $m$ mà khác điểm $B$ không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Bài giải:

a) Với những dữ kiện đã cho, ta vẽ hình như sau:

Kí hiệu: $A \in m, B \notin m$

b) Có vô số điểm khác điểm $A$ thuộc đường thẳng $m$. Hai trong số đó được vẽ như sau:

Kí hiệu: $H \in m, K \in m.$

c) Cũng có vô số những điểm không thuộc $m$ khác điểm $B$. chẳng hạn hai điểm $C$ và $D$ trong hình vẽ dưới đây:

Kí hiệu: $C \notin m, D \notin m.$


7. Giải bài 7 trang 105 sgk Toán 6 tập 1

Đố: Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh của một đường thẳng không?

Bài giải:

Khi gấp một tờ giấy, nếu không quá vụng về, thì chắn chắn nép gấp đó sẽ là một đường thẳng.

Nếu các bạn chưa chắc chắn lắm, hãy gấp ngay một tờ giấy, ngồi quan sát cẩn thận rồi rút ra kết luận nhé!


Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 104 105 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com