Giải bài tập bài 34 trang 183 sgk Lịch sử 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 34 – Tổng kết lịch sử Việt Nam từ [...]

Giải bài tập 1 2 bài 33 trang 178 sgk Lịch sử 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 33 – Việt Nam trên đường đổi mới đi [...]

Giải bài tập 1 2 bài 32 trang 173 sgk Lịch sử 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 32 – Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo [...]

Giải bài tập bài 31 trang 169 sgk Lịch sử 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 31 – Việt Nam trong năm đầu sau đại [...]

Giải bài tập 1 2 bài 30 trang 165 sgk Lịch sử 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 30 – Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống [...]

Giải bài tập 1 2 3 bài 29 trang 154 sgk Lịch sử 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 29 – Cả nước trực tiếp chiến đấu chống [...]

Giải bài tập 1 2 3 bài 28 trang 141 sgk Lịch sử 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 28 – Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở [...]

Giải bài tập 1 2 3 bài 27 trang 127 sgk Lịch sử 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 27 – Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực [...]

Giải bài tập 1 2 bài 26 trang 118 sgk Lịch sử 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 26 – Bước phát triển mới của cuộc kháng [...]

Giải bài tập 1 2 3 bài 25 trang 109 sgk Lịch sử 9

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 25 – Những năm đầu của cuộc kháng chiến [...]