Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 Bài 28 trang 79 80 sgk Vật lí 7

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 28. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song, sách giáo khoa Vật lí 7. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 Bài 28 trang 79 80 sgk Vật lí 7 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 bài 28 trang 79 80 sgk vật lí 7
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 Bài 28 trang 79 80 sgk Vật lí 7

I – Chuẩn bị

– Một nguồn điện 3V.

– Hai bóng đèn pin như nhau.

– Một vôn kế có giới hạn đo là 6V và có độ chia nhỏ nhất là 0,1V.

– Một ampe kế hoặc miliampe kế có giới hạn đo từ 0,5A trở lên và có độ chia nhỏ nhất là 0,01A.

– Một công tắc.

– Chín đoạn dây dẫn bằng đồng có vỏ cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm.

– Chép sẵn ra giấy các nội dung của mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài.


II –  Nội dung thực hành

1. Mắc song song 2 bóng đèn

Trả lời câu hỏi C1 Bài 28 trang 79 sgk Vật lí 7

Quan sát hình 28.1a và b để nhận biết hai bóng đèn được mắc song song:

– Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?

– Đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm chung là mạch rẽ. Đó những mạch rẽ nào?

– Đoạn mạch nối hai điểm chung với nguồn điện là mạch chính Hãy cho biết đâu là mạch chính?

Trả lời:

– Hai điểm M và N là hai điểm nối chung của các bóng đèn.

– Các mạch rẽ: M12N và M34N

– Mạch chính gồm đoạn nối điểm M với cực dương và đoạn nối điểm N qua công tắc tới cực của nguồn điện.


Trả lời câu hỏi C2 Bài 28 trang 79 sgk Vật lí 7

Hãy mắc mạch điện như hình 28.la.

– Đóng công tắc, quan sát độ sáng các đèn.

– Tháo một bóng đèn, đồng công tắc. Quan sát độ sáng bóng đèn còn lại và nêu nhận xét về độ sáng của nó so với trước đó.

Trả lời:

– Đóng công tắc, ta quan sát thấy độ sáng các đèn như nhau.

– Khi tháo bớt một trong hai đèn mắc song song, bóng đèn còn lại sáng mạnh hơn (so với khi cả hai đèn đều sáng).


2. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song

Trả lời câu hỏi C3 Bài 28 trang 80 sgk Vật lí 7

Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.

a) Đóng công tắc, đọc và ghi số chỉ U12 của vôn kế vào bảng 1 của bảng báo cáo?

b) Làm tương tự để đo hiệu điện thế U34 và UMN

Trả lời:

a) Mắc song song vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu 1 và 2 của bóng đèn Đ1

    → Đọc và ghi số chỉ của vôn kế ta được U12

b) – Mắc song song vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu 3 và 4 của bóng đèn Đ2

    → Đọc và ghi số chỉ của vôn kế ta được U34

– Mắc song song vôn kế vào đoạn mạch MN để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch MN ta được UMN

   Ta thấy: UMN = U12 = U34


Trả lời câu hỏi C4 Bài 28 trang 80 sgk Vật lí 7

Hoàn thành nhận xét 2.c) trong bản báo cáo.

Trả lời:

Nhận xét:

   Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: U12 = U34 = UMN


3. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc song song

Trả lời câu hỏi C5 Bài 28 trang 80 sgk Vật lí 7

Hoàn thành nhận xét 3.b) trong bản báo cáo.

Trả lời:

– Đo cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song:

– Mắc nối tiếp ampe kế với đèn Đ1, đóng ngắt điện K, đọc số chỉ trên ampe kế ta được I1

– Mắc nối tiếp ampe kế với đèn Đ2, đóng ngắt điện K, đọc số chỉ trên ampe kế ta được I2.

– Mắc nối tiếp ampe kế vào mạch chính, đóng ngắt điện K, đọc số chỉ trên ampe kế ta được I: gọi là cường độ dòng điện trong I mạch chính.

   Ta thấy: I = I1+ I2.

Nhận xét:

   Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ: I = I1+ I2.


III –  Mẫu báo cáo

Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song

Họ và tên: ………………………… Lớp:……………

1. Điền từ hay cụm từ thích hợp vào chổ trống:

a) Vôn kế được dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm.

b) Chốt (+) của vôn kế được mắc với cực dương của nguồn điện.

c) Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện.

d) Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) của nó được mắc vào phía cực dương của nguồn điện.

2. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song

a) Vẽ vào khung dưới đây sơ đồ mạch điện tương tự hình 28.1a, trong đó có thêm vôn kế được mắc với hai đầu bóng đèn 2.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

b) Kết quả đo:

Bảng 1

Vị trí mắc vôn kế Hai điểm 1 và 2 Hai điểm 3 và 4 Hai điểm M và N
Hiệu điện thế U12 = 2,9V U34 = 2,9V UMN = 2,9V

c) Nhận xét:

    Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung U12 = U34 = UMN.

3. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

a) Kết quả đo:

Bảng 2

Vị trí mắc ampe kế Cường độ dòng điện
Mạch rẽ 1 I1 = 0,15A
Mạch rẽ 2 I2 = 0,1A
Mạch chính I = 0,25A

b) Nhận xét:

    Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ I: I = I1 + I2


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 Bài 28 trang 79 80 sgk Vật lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com