Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 29 trang 87 88 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 28 Sự sôi và Bài 29 Sự sôi (tiếp theo), sách giáo khoa Vật lí lớp 6. Nội dung trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 29 trang 87 88 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

I. Thí nghiệm về sự sôi

1. Tiến hành thí nghiệm

a) Thí nghiệm mô phỏng về sự sôi:

– Đốt đèn cồn để đun nước.

– Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian, các hiện tượng ra xảy trong lòng khối nước trên mặt nước và ghi kết quả.

b) Quan sát hiện tượng

– Ở trên mặt nước:

+ Hiện tượng I. Có ít hơi nước bay lên

+ Hiện tượng II. Mặt nước bắt đầu xáo động

+ Hiện tượng III. Mặt nước bắt đầu xáo động mạnh, hơi nước bay lên rất nhiều.

– Ở trong lòng nước:

+ Hiện tượng A. Các bọt khí bắt đầu xuất hiện ở đáy bình.

+ Hiện tượng B. Các bọt khí nổi lên.

+ Hiện tượng C. Nước reo.

+ Hiện tượng D. Các bọt khí nổi lên nhiều hơn,.. .Nước sôi sùng sục.

C) Kết luận

Sự sôi là sự bay hơi đặc biệt, xảy ra cả trong lòng lẫn trên mặt thoáng của chất lỏng

2. Vẽ đường biểu diễn

– Vẽ đường biểu diễn sự sôi của nước.

– Nhận xét: Trong khoảng thời gian nào nước tăng nhiệt độ? Đường biểu diễn có đặc điểm gì?

+ Từ 0 đến phút thứ 11.

+ Đường nằm nghiêng.

– Nước sôi ở nhiệt độ nào ?

\(100^oC\)

– Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước như thế nào? Đường biểu diễn có đặc điểm gì?

+ Không thay đổi.

+ Đường nằm ngang

II. Nhiệt độ sôi

– Ở nhiệt độ nào bắt đầu xuất hiện các bọt khí ở đáy bình?

Ở \(40^oC\) thì xuất hiện các bọt khí ở đáy bình.

– Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước?

Ở \(75^oC\) thì các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước.

– Ở nhiệt độ nào xãy hiện tượng các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi)?

Ở \(100^oC\) thì thì các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều.

– Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có tăng không?

Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi.

Chú ý: Các chất khác nhau sôi ở nhiệt độ khác nhau.

– Bảng 29.1 ghi nhiệt độ sôi của một số chất:

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 29 trang 87 88 sgk Vật lí 6

III. Rút ra kết luận

– Trong cuộc tranh luận của Bình và An, ai đúng, ai sai?

Trong cuộc tranh luận của Bình và An thì Bình đã đúng, An thì sai.

– Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống của các câu sau đây:

a) Nước sôi ở \(100^oC\) nhiệt độ này gọi là Nhiệt độ sôi của nước.

b) Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của nước không thay đổi

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi vào các bọt khí vừa bay hơi trên mặt thoáng.

Vậy:

– Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi.

– Trong suốt thời gian sôi. Nhiệi độ của chất lỏng không đổi.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 29 trang 87 88 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 29 trang 87 88 sgk Vật lí 6 của bài 28 Sự sôi và bài 29 Sự sôi (tiếp theo) trong chương II Nhiệt học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 29 trang 87 sgk vật lí 6

Trả lời câu hỏi C7 C8 C9 bài 29 trang 88 sgk vật lí 6


1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 29 trang 87 sgk Vật lí 6

Ở nhiệt độ nào bắt đầu xuất hiện các bọt khí ở đáy bình?

Trả lời:

Ở \(40^oC\) thì xuất hiện các bọt khí ở đáy bình.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 29 trang 87 sgk Vật lí 6

Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước?

Trả lời:

Ở \(75^oC\) thì các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 29 trang 87 sgk Vật lí 6

Ở nhiệt độ nào xảy hiện tượng các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi)?

Trả lời:

Ở \(100^oC\) thì thì các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 29 trang 87 sgk Vật lí 6

Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có tăng không?

Trả lời:

Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 29 trang 87 sgk Vật lí 6

Trong cuộc tranh luận của An và Bình (nêu ở phần đầu) ai đúng, ai sai?

– An: Nước sôi rồi, nhưng cứ đun thêm thì nước sẽ vẫn tiếp tục nóng lên

– Bình: Nước đã sôi, thì dù có đun mãi, nước cũng sẽ không nóng lên thêm.

Trả lời:

Trong cuộc tranh luận của Bình và An thì Bình đã đúng, An thì sai. Bởi vì trong suốt thời gian sôi, nhiệi độ của chất lỏng không đổi.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 29 trang 87 sgk Vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

a) Nước sôi ở nhiệt độ (1)……………. Nhiệt độ này gọi là (2)……………… của nước.

b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3)…………….

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4)…………… vừa bay hơi trên (5)…………….

Trả lời:

(1) \(100^oC\)

(2) Nhiệt độ sôi.

(3) Không thay đổi.

(4) Bọt khí.

(5) Mặt thoáng.

a) Nước sôi ở nhiệt độ \(100^oC\) . Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi của nước.

b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các bọt khí vừa bay hơi trên mặt thoáng.


7. Trả lời câu hỏi C7 Bài 29 trang 88 sgk Vật lí 6

Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ?

Trả lời:

Người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đang sôi.


8. Trả lời câu hỏi C8 Bài 29 trang 88 sgk Vật lí 6

Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu?

Trả lời:

Để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu. Bởi vì: Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước, còn nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.


9. Trả lời câu hỏi C9 Bài 29 trang 88 sgk Vật lí 6

Hình 29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi được đun nóng. Các đoạn AB và BC của đường biểu diễn ứng với quá trình nào?

Trả lời:

– Đoạn AB ứng với quá trình nóng lên của nước.

– Đoạn BC ứng với quá trình sôi của nước.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 6 với trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 29 trang 87 88 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com