Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Bài 6 trang 21 22 23 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 6. Lực – Hai lực cân bằng, chương I Cơ học, sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bài 6 trang 21 22 23 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

I. Lực

1. Thí nghiệm

– Bố trí các thí nghiệm:

– Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn lên xe và của xe lên lò xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại:

+ Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng lên xe lăn một lực đẩy.

+ Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép làm cho lò xo bị giãn dài ra.

– Nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lăn lennlò xo khi ta kéo xe cho lò xo giãn ra :

+ Lò xo bị giãn đã tác dụng lên xe lăn một lực kéo.

+ Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một lực kéo làm cho lò xo bị dãn.

– Nhận xét về tác dụng của nam châm lên quả nặng : Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một lực hút.

2. Kết luận

Khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia, ta nói ta nói vật này tác dụng lên vật kia.

II. Phương và chiều của lực

– Lực do lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn có phương gần song song với mặt bàn và có chiều đẩy ra.

– Lực do lò xo tác dụng lên xe lăn có phương dọc theo lò xo và có chiều hướng từ xe lăn đến trụ đứng.

III.  Hai lực cân bằng

– Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực cân bằng. Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ đứng yên.

– Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có chiều hướng về bên trái.

⇒ Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược  chiều, tác dụng vào cùng một vật.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bài 6 trang 21 22 23 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bài 6 trang 21 22 23 sgk vật lí 6 của Bài 6. Lực – Hai lực cân bằng trong chương I Cơ học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bài 6 trang 21 22 23 sgk Vật lí 6
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bài 6 trang 21 22 23 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 6 trang 21 sgk Vật lí 6

Bố trí thí nghiệm như hình 6.1.

Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại.

Trả lời:

Khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại thì:

– Lò xo lá tròn tác dụng lên xe một lực đẩy.

– Xe tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 6 trang 21 sgk Vật lí 6

Bố trí thí nghiệm như ở hình 6.2.

Nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra.

Trả lời:

Khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra thì:

– Lò xo tác dụng lên xe một lực kéo.

– Xe tác dụng lên lò xo một lực kéo.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 6 trang 21 sgk Vật lí 6

Đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt (H.6.3).

Nhận xét về tác dụng của nam châm lên quả nặng.

Trả lời:

Khi ta đưa một cực của nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt, thì nam châm sẽ hút quả nặng về phía nam châm.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 6 trang 22 sgk Vật lí 6

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1) ………. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2) ………… làm cho lò xo bị méo đi.

b) Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3) ………. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4) ………… làm cho lò xo bị dãn dài ra.

c) Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5) ………..

Trả lời:

a) (1) lực đẩy.         (2) lực ép.

Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1) lực đẩy. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2) lực ép làm cho lò xo bị méo đi.

b) (3) lực kéo.         (4) lực kéo.

Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3) lực kéo. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4) lực kéo làm cho lò xo bị dãn dài ra.

c) (5) lực hút.

Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5) lực hút.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 6 trang 22 sgk Vật lí 6

Hãy xác định phương và chiều của lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm ở hình 6.3.

Trả lời:

Lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm hình 6.3 có phương dọc theo trục của thanh nam châm, có chiều hướng từ quả nặng về phía nam châm.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 6 trang 22 sgk Vật lí 6

Quan sát hình 6.4. Đoán xem: sợi dây sẽ chuyển động như thế nào, nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau ?

Trả lời:

– Nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn: sợi dây sẽ chuyển động về phía bên trái.

– Nếu đội kéo co bên trái yếu hơn: sơi dây sẽ chuyển động về phía bên phải.

– Nếu hai đội mạnh ngang nhau: sợi dây sẽ không chuyển động về phía bên nào cả.


7. Trả lời câu hỏi C7 Bài 6 trang 22 sgk Vật lí 6

Nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.

Trả lời:

Hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây có: phương dọc theo sợi dây, chiều ngược nhau.


8. Trả lời câu hỏi C8 Bài 6 trang 23 sgk Vật lí 6

Dùng các từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1) ……. Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ (2) ……….

b) Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có (3) ………. hướng về bên trái.

c) Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (4) ………. nhưng ngược (5) ……….., tác dụng vào cùng một vật.

Trả lời:

a) (1) cân bằng ;   (2) đứng yên.

Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1) cân bằng. Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ (2) đứng yên.

b) (3) chiều.

Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có (3) chiều hướng về bên trái.

c) (4) phương ;    (5) chiều.

Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (4) phương nhưng ngược (5) chiều, tác dụng vào cùng một vật.


9. Trả lời câu hỏi C9 Bài 6 trang 23 sgk Vật lí 6

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:\

a) Gió tác dụng vào buồm một ………..                            b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một ……….

Trả lời:

a) Gió tác dụng vào buồm một lực đẩy.

b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một lực kéo.


10. Trả lời câu hỏi C10 Bài 6 trang 23 sgk Vật lí 6

Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng.

Trả lời:

Một số ví dụ về hai lực cân bằng như :

– Hai người A và B chơi đẩy gậy, nếu gậy vẫn đứng yên thì lực do tay của người A và người B cùng tác dụng lên gậy là hai lực cân bằng.

– Lực kéo dây điện trên hai đầu cột điện là hai lực cân bằng.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí 6 với trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bài 6 trang 21 22 23 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com