Giải bài 24 25 26 27 28 29 trang 84 85 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §5. Vẽ góc cho biết số đo, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài Giải bài 24 25 26 27 28 29 trang 84 85 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng

Ví dụ 1. Cho tia Ox. Vẽ góc xOy sao cho \(\widehat {xOy} = {40^0}\).

Bài giải::

Giải bài 24 25 26 27 28 29 trang 84 85 sgk Toán 6 tập 2

Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0 của thước. Kẻ tia Oy đi qua vạch 40 của thước đo góc. \(\widehat {xOy}\) là góc phải vẽ.

Nhận xét: Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho \(\widehat {xOy} = {m^0}\)

Ví dụ 2. Hãy vẽ góc ABC biết \(\widehat {ABC} = {30^0}.\)

Bài giải::

– Vẽ tia BC bất kì

– Vẽ tia BA tạo với tia BC góc \({30^0}\)

⇒ \(\widehat {ABC}\) là góc phải vẽ.

2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng

Ví dụ 3. Cho tia Ox. Vẽ hai góc xOy và xOz trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho \(\widehat {xOy} = {30^0},\,\widehat {xOz} = {45^0}.\) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Bài giải::

Vẽ hai tia Oy, Oz như hình 33. Ta thấy tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz (vì \({30^0}\, < \,{45^0}\))

Nhận xét: Trên hình 34, \(\widehat {xOy} = {m^0},\,\widehat {xOz} = {n^0},\) vì \({m^0}\, < \,\,{n^0}\) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

Dưới đây là Hướng dẫn Giải bài 24 25 26 27 28 29 trang 84 85 sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 6 kèm bài giải chi tiết bài 24 25 26 27 28 29 trang 84 85 sgk Toán 6 tập 2 của bài §5 Vẽ góc chương II – Góc cho biết số đo cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 24 25 26 trang 84 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 24 25 26 trang 84 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 24 trang 84 sgk Toán 6 tập 2

Vẽ góc $xBy$ có số đo bằng \(45^{0}\)

Hướng dẫn: Vẽ tia $Bx$, sau đó trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia $Bx$ vẽ tia $By$ sao cho \(\widehat{xBy}=45^{0}\)

Bài giải:

– Cách vẽ:

+ Vẽ tia \(Bx;\)

+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc \(B\) của tia \(By\) và tia \(By\) đi qua vạch \(0^0\)

+ Vẽ tia \(Bx\) đi qua vạch \(45^0\) của thước. Ta vẽ được góc \(xBy = 45^0\)

– Ta có hình như sau:


2. Giải bài 25 trang 84 sgk Toán 6 tập 2

Vẽ góc $IKM$ có số đo bằng \(135^{0}\)

Bài giải:

– Cách vẽ:

+ Vẽ tia \(KI.\)

+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc \(K\) của tia \(KI\) và tia \(KI\) đi qua vạch \(0^0\)

+ Vẽ tia \(KM\) đi qua vạch \(135\) của thước. Ta vẽ được góc \(IKM = 135^0\)

– Ta có hình như sau:


3. Giải bài 26 trang 84 sgk Toán 6 tập 2

Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau (h.35)

a) \(\widehat{BAC}\) = \(20^{0}\)

b) \(\widehat{ xCz}\) = \(110^{0}\)

c) \(\widehat{ yDx}\) = \(80^{0}\)

d) \(\widehat{ EFy}\) = \(145^{0}\)

Bài giải:

Có thể vẽ hình như sau:

a) Đỉnh của góc là $A$, một cạnh là $AB$, cần vẽ tia $AC.$

b) Đỉnh của góc là $C$, một cạnh là $Cx$, cần vẽ tia $Cz.$

c) Đỉnh của góc là $D$, một cạnh là $Dy$, cần vẽ tia $Dx.$

d) Đỉnh của góc là $F$, Một cạnh là $EF$, cần vẽ tia $Fy.$


4. Giải bài 27 trang 85 sgk Toán 6 tập 2

Trên cùng một mặt phẳng bờ chứa tia $OA$, vẽ hai tia $OB, OC$ sao cho \(\widehat{BOA}\)= \(145^{0}\) , \(\widehat{COA}\)= \(55^{0}\). Tính số đo góc $BOC.$

Bài giải:

Hai tia $OB, OC$ cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia $OA$ mà \(\widehat{COA}\) < \(\widehat{BOA}\) nên tia OC nằm giữa hai tia $OA,OB$

Suy ra \(\widehat{COA}\) + \(\widehat{COB}\) = \(\widehat{BOA}\)

Hay \(55^{0}\) + \(\widehat{COB}\) = \(145^{0}\)

Vậy \(\widehat{COB}\) = \(145^{0}\) – \(55^{0}\) = \(90^{0}\)


5. Giải bài 28 trang 85 sgk Toán 6 tập 2

Trên mặt phẳng, cho tia $Ax$. Có thể vẽ được mấy tia $Ay$ sao cho \(\widehat{xAy}\) = \(50^{0}\)

Bài giải:

Có thể vẽ được hai tia như hình dưới để góc \(\widehat{xAy}\) = \(50^{0}\).


6. Giải bài 29 trang 85 sgk Toán 6 tập 2

Gọi $Ot, Ot’$ là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $xy$ đi qua $O$. Biết \(\widehat{xOt}\) = \(30^{0}\) , \(\widehat{yOt’}\) = \(60^{0}\). Tính số đo các góc $yOt, tOt’$.

Bài giải:

Ta có \(\widehat{xOy}=180^0\) (góc bẹt)

Nên: \(\widehat{xOt}+\widehat{yOt}=\widehat{xOy}\)

\(\widehat{yOt}=180^0-\widehat{xOt}\) \(= 180^0-30^0=150^0 \)

Hai tia \(Ot’\) và \(Ot\) cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ \(Oy\) mà \(\widehat{yOt’}<\widehat{yOt}\) nên tia \(Ot’\) nằm giữa hai tia \(Oy\) và \(Ot,\) suy ra

\(\widehat{yOt’}+\widehat{t’Ot}=\widehat{tOy}\)

Thay số ta được: \(60^0+\widehat{t’Ot}=150^0\)

Suy ra: \(\widehat{t’Ot}=150^0-60^0=90^0\)


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với Giải bài 24 25 26 27 28 29 trang 84 85 sgk Toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com