Giải bài 43 44 45 46 47 trang 94 95 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §9. Tam giác, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài Giải bài 43 44 45 46 47 trang 94 95 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Tam giác ABC là gì?

Tam giác $ABC$ là hình gồm ba đoạn thẳng $AB, BC, CA$ khi ba điểm $A, B, C$ không thẳng hàng.

Tam giác $ABC$ được kí hiệu là \(\Delta ABC\). Ta còn gọi tên và kí hiệu tam giác $ABC$ là \(\Delta \)BCA, \(\Delta \)CAB, \(\Delta \)ACB, \(\Delta \)CBA, \(\Delta \)BAC.

Ba điểm $A, B, C$ là ba đỉnh của tam giác.

Ba đoạn thẳng $AB, BC, CA$ là ba cạnh của tam giác

Ba góc $BAC, CBA, ACB$ là ba góc của tam giác.

Giải bài 43 44 45 46 47 trang 94 95 sgk Toán 6 tập 2

Trên hình 53, điểm M (nằm trong cả ba góc của tam giác) là điểm nằm bên trong tam giác (điểm trong của tam giác). Điểm N (không nằm trong tam giác, không nằm trên cạnh nào của tam giác) là điểm nằm bên ngoài tam giác (điểm ngoài của tam giác).

2. Vẽ tam giác

Ví dụ: Vẽ một tam giác $ABC$, biết ba cạnh $BC = 4cm, AB=3cm, AC=2cm.$

Cách vẽ: (h.54)

– Vẽ đoạn thẳng $BC = 4cm$

– Vẽ cung tròn tâm $B$, bán kính $3cm$

– Vẽ cung tròn tâm $C$, bán kính $2cm$

– Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là $A$.

– Vẽ đoạn thẳng $AB, AC$, ta có \(\Delta \)ABC.

Dưới đây là Hướng dẫn Giải bài 43 44 45 46 47 trang 94 95 sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 6 kèm bài giải chi tiết bài 43 44 45 46 47 trang 94 95 sgk Toán 6 tập 2 của bài §9 Tam giác trong chương II – Góc cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 44 45 46 47 trang 95 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 44 45 46 47 trang 95 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 43 trang 94 sgk Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi ……. được gọi là tam giác $MNP.$

b) Tam giác $TUV$ là hình………….. .

Bài giải:

a) ba đoạn thẳng $MN, NP, PM$ khi $M, N, P$ không thẳng hàng

b) gồm ba đoạn $TU, UV, VT$ khi $T, U, V$ không thẳng hàng.

2. Giải bài 44 trang 95 sgk Toán 6 tập 2

Xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:

Tên tam giác Tên 3 đỉnh Tên 3 góc Tên 3 cạnh
\(\Delta\)ABI $A, B, I$
\(\Delta\)AIC \(\widehat{IAC},\widehat{ACI},\widehat{CIA}\)
\(\Delta\)ABC $AB, BC, CA$

Bài giải:

Tên tam giác Tên 3 đỉnh Tên 3 góc Tên 3 cạnh
\(\Delta\)ABI $A, B, I$ \(\widehat{BAI},\widehat{ABI},\widehat{AIB}\) $AB, BI, IA$
\(\Delta\)AIC $A, I, C$ \(\widehat{IAC},\widehat{ACI},\widehat{CIA}\) $AI, IC, CA$
\(\Delta\)ABC $A, B, C$ \(\widehat{BAC},\widehat{ABC},\widehat{ACB}\) $AB, BC, CA$

3. Giải bài 45 trang 95 sgk Toán 6 tập 2

Xem hình 55 rồi trả lời các câu hỏi sau.

a) Đoạn thẳng $AI$ là cạnh chung của những tam giác nào?

b) Đoạn thẳng $AC$ là cạnh chung của nhưng tam giác nào?

c) Đoạn thẳng $AB$ là cạnh chung của những tam giác nào?

d) Hai tam giác nào có hai góc kề bù nhau?

Bài giải:

a) Đoạn thẳng $AI$ là cạnh chung của tam giác $AIB$ và  tam giác $AIC.$

b) Đoạn thẳng $AC$ là cạnh chung của tam giác $ACI$ và tam giác $ACB.$

c) Đoạn thẳng $AB$ là cạnh chung của tam giác $ABI$ và tam giác $ABC.$

d) Hai tam giác $AIB$ và $AIC$ có hai góc đỉnh $I$ kề bù nhau là hai góc $AIB$ và $AIC$


4. Giải bài 46 trang 95 sgk toán 6 tập 2

Vẽ hình theo các cách diễn đạt bằng lời sau:

a) Vẽ tam giác $ABC$, lấy điểm $M$ nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia $AM, BM, CM.$

b) Vẽ tam giác $IKM$, lấy điểm $A$ nằm trên cạnh $KM$, điểm $B$ nằm cạnh $IM$. Vẽ giao điểm $N$ của hai đoạn thẳng $IA, KB.$

Bài giải:

Hình vẽ như sau:


5. Giải bài 47 trang 95 sgk Toán 6 tập 2

Vẽ đoạn thẳng $IR$ dài $35cm$. Vẽ một điểm $T$ sao cho $TI=2,5 cm, TR=2cm$. Vẽ tam giác $TIR.$

Bài giải:

Cách vẽ tam giác \(TIR:\)

– Vẽ đoạn thẳng \(IR\) có độ dài \(3cm.\)

– Vẽ cung tròn \((I; 2,5cm)\) và cung tròn \((R; 2cm),\) hai cung tròn này cắt nhau tại \(T.\)

– Vẽ các đoạn thẳng \(TI\) và \(TR,\) ta được tam giác \(TIR.\)


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với Giải bài 43 44 45 46 47 trang 94 95 sgk Toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com