Giải bài 61 62 63 64 65 trang 87 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §9. Quy tắc chuyển vế, chương II – Số nguyên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 61 62 63 64 65 trang 87 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Tính chất của đẳng thức

Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau:

– Nếu $a = b$ thì $a + c = b + c$

– Nếu $a + c = b + c$ thì $a = b$

– Nếu $a = b$ thì $b = a$

2. Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành “-“ và dấu “-“ đổi thành dấu “+”.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Từ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra những nhận xét gì?

Giải bài 61 62 63 64 65 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Trả lời:

Khối lượng quả ở đĩa cân bên trái bằng khối lượng quả ở đĩa cân bên phải.

Đặt thêm lên mỗi đĩa cân thêm một quả cân nặng $1kg$ thì khối lượng đồ vật trên hai đĩa cân bằng nhau.


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 86 sgk Toán 6 tập 1

Tìm số nguyên $x$, biết: $x + 4 = -2$.

Trả lời:

$x + 4 = -2$

$⇔ x + 4 + 2 = -2 + 2$

$⇔ x + 6 = 0$

$⇔ x = 0 – 6 ⇒ x = -6$


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 86 sgk Toán 6 tập 1

Tìm số nguyên $x$, biết: $x + 8 = (-5) + 4$.

Trả lời:

$x + 8 = ( -5) + 4$

$⇔ x + 8 = -1$ $⇔ x = -1 – 8$

$⇒ x = -9$

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 61 62 63 64 65 trang 87 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 61 62 63 64 65 trang 87 sgk toán 6 tập 1 của bài §9. Quy tắc chuyển vế trong chương II – Số nguyên cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 61 62 63 64 65 trang 87 sgk toán 6 tập 1
Giải bài 61 62 63 64 65 trang 87 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 61 trang 87 sgk Toán 6 tập 1

Tìm số nguyên, x biết:

a) $7 – x = 8 – (-7)$;

b) $x – 8 = (-3) – 8$.

Bài giải:

a) $7 – x = 8 – (-7)$:

Thu gọn vế phải, ta được:

$ 7 – x = 8 + 7$ $ ⇒ 7 – x = 15$

Chuyển $-x$ từ vế trái sang vế phải đổi thành $+x$, chuyển $15$ từ vế phải sang vế trái đổi thành $-15$, ta được:

$x = 7 – 15 ⇒ x = -8$

b) $x – 8 = (-3) – 8$

Thu gọn vế phải ta được: $x – 8 = -11$

Chuyển $-8$ từ vế trái sang vế phải đổi thành $+8$, ta được:

$ x = -11 + 8 ⇒ x = -3$


2. Giải bài 62 trang 87 sgk Toán 6 tập 1

Tìm số nguyên a, biết:

a) $ \left | a \right |  = 2;$

b) $ \left | a + 2 \right |  = 0$

Bài giải:

a) Ta có $ \left | a \right | = 2$

Nên $a = 2$ hoặc $a = -2$

b) Ta có $ \left | a + 2 \right | = 0$ khi $a + 2 = 0 ⇒ a = -2$


3. Giải bài 63 trang 87 sgk Toán 6 tập 1

Tìm số nguyên $x$, biết rằng tổng ba số $3, -2$ và $x$ bằng $5$.

Bài giải:

Ta có tổng ba số $3, -2$ và $x$ bằng $5$, nghĩa là:

$3 + (-2) + x = 5$

Để tính $x$ ta chuyển $3$ và $(-2)$ sang vế phải, dĩ nhiên phải đổi dấu, ta được:

$x = 5 – 3 + 2 ⇒ x = 4$


4. Giải bài 64 trang 87 sgk Toán 6 tập 1

Cho $a \in Z$. Tìm số nguyên $x$, biết:

a) $a + x = 5$;

b) $a – x = 2$.

Bài giải:

Ta có:

a) $a + x = 5 ⇒ x = 5 – a$

b) $a – x = 2 ⇒ x = a – 2$


5. Giải bài 65 trang 87 sgk Toán 6 tập 1

Cho $a, b \in Z$. Tìm số nguyên $x$, biết:

a) $a + x = b$;

b) $a – x = b$.

Bài giải:

Ta có:

a) $a + x = b ⇒ x = b – a$

b) $a – x = b ⇒ x = a – b$


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 61 62 63 64 65 trang 87 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com