Luyện tập: Giải bài 66 67 68 69 70 71 72 trang 87 88 sgk Toán 6 tập 1

Luyện tập Bài §9. Quy tắc chuyển vế, chương II – Số nguyên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 66 67 68 69 70 71 72 trang 87 88 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Tính chất của đẳng thức

Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau:

– Nếu $a = b$ thì $a + c = b + c$

– Nếu $a + c = b + c$ thì $a = b$

– Nếu $a = b$ thì $b = a$

2. Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành “-“ và dấu “-“ đổi thành dấu “+”.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 66 67 68 69 70 71 72 trang 87 88 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 66 67 68 69 70 71 72 trang 87 88 sgk toán 6 tập 1 của bài §9. Quy tắc chuyển vế trong chương II – Số nguyên cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Luyện tập: Giải bài 66 67 68 69 70 71 72 trang 87 88 sgk toán 6 tập 1
Giải bài 66 67 68 69 70 71 72 trang 87 88 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 66 trang 87 sgk Toán 6 tập 1

Tìm số nguyên $x$, biết: $4-(27-3)=x-(13-4)$

Bài giải:

Ta có đẳng thức:

$4-(27-3)=x-(13-4)$

$⇔ 4-24=x-9$ $⇔ x-9=4-24$

$⇔ x-9=-20$ $⇒ x=-20+9 = -11$

Vậy số cần tìm là $x=-11$


2. Giải bài 67 trang 87 sgk Toán 6 tập 1

Tính:

a) $(-37)+(-112)$

b) $(-42)+52$

c) $13-31$

d) $14-24-12$

e) $(-25)+30-15$

Bài giải:

Ta có:

a) $(-37)+(-112)$ $=-(37+112)=-149$

b) $(-42)+52$ $=52-42=10$

c) $13-31$ $=-31+13$ $=-(31-13)=-18$

d) $14-24-12$ $=14-12-24$

$=2-24=-24+2$ $=-(24-2)=-22$

e) $(-25)+30-15$ $=-(25-30+15)$

$=-(25+15-30)$ $=-(40-30)=-10$


3. Giải bài 68 trang 87 sgk Toán 6 tập 1

Một đội bóng đá năm ngoái ghi được $27$ bàn và để thủng lưới $48$ bàn. Năm nay đội đó ghi được $39$ bàn và để thủng lưới $24$ bàn. Tính hiệu số bàn thắng – thua của đội đó trong mỗi mùa giải.

Bài giải:

Hiệu số bàn thắng – thua của đội đó năm ngoái là: $27-48=-12$

Hiệu số bàn thắng – thua của đội đó năm nay là: $39-24=15$


4. Giải bài 69 trang 87 sgk Toán 6 tập 1

Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của một số thành phố vào một ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của mỗi thành phố.

Bài giải:

Ta có độ chênh lệch ở các thành phố là:

Hà Nội: $25-16=9^{0}C$

Bắc Kinh: $(-1)-(-7)=(-1)+7$ $=7-1=6^{0}C$

Mát – xcơ – va: $(-2)-(-16)=(-2)+16$ $=16-2=14^{0}C$

Pa – ri: $12-2=10^{0}C$

Tô – ky – ô: $8-(-4)=8+4=12^{0}C$

Tô – rôn – tô: $2-(-5)=2+5=7^{0}C$

Niu – yooc: $12-(-1)=12+1=13^{0}C$.

Ta có bảng sau:


5. Giải bài 70 trang 88 sgk Toán 6 tập 1

Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a) $3784+23-3785-15$

b) $21+22+23+24-11-12-13-14$

Bài giải:

a) $784 + 23 – 3785 – 15$

$ = 3784 + 23 + (-3785) + (-15)$

Áp dụng tính chất giao hoán ta có:

$3784+23-3785-15$

$=3784+23+(-3785)+(-15)$

$=3784+(-3785)+23+(-15)$

$=(3784-3785)+(23-15)$

$=-1+8 =8-1=7$

b) $21+22+23+24-11-12-13-14$

Áp dụng tính chất giao hoán ta có:

$21+22+23+24-11-12-13-14$

$=(21-11)+(22-12)+(23-13)+(24-14)$

$=10+10+10+10 =40$


6. Giải bài 71 trang 88 sgk Toán 6 tập 1

Tính nhanh:

a) $-2001+(1999+2001)$

b) $(43-863)-(137-57)$

Bài giải:

a) Phá ngoặc rồi nhóm lại ta có:

$-2001+(1999+2001)$ $=-2001+1999+2001$

$=(-2001+2001)+1999$ $=0+1999$ $=1999$

b) Tính trong ngoặc trước ta có:

$(43-863)-(137-57)$ $=-(863-43)-80$

$=-820-80$ $=-(820+80)$ $=-900$


7. Giải bài 72 trang 88 sgk Toán 6 tập 1

Đố: Cho chín tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình vẽ. Hãy chuyển một tấm bìa từ nhóm này sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

Bài giải:

Tổng của tất cả 9 số được ghi trên bìa là:

$2+(-1)+(-3)+5+(-4)+3+(-5)+6+9$ $=12$

Vì tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau nên ta có tổng của mỗi nhóm phải là: $12\div 3=4$

Ta có:

– Tổng các số ở nhóm $I$ là: $2+(-1)+(-3)=-2$

– Tổng các số ở nhóm $II$ là: $5+(-4)+3=4$

– Tổng các số ở nhóm $III$ là: $(-5)+6+9=10$

Ta thấy nhóm $III$ cần giảm đi $6$ và nhóm $I$ cần tăng lên $6$ đơn vị thì tổng các số ở mỗi nhóm bằng $4$.

Vậy ta cần chuyển tấm bìa ghi số $6$ từ nhóm $III$ sang nhóm $I$.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 66 67 68 69 70 71 72 trang 87 88 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com