Giải bài 78 79 80 81 82 83 trang 91 92 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu, chương II – Số nguyên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 78 79 80 81 82 83 trang 91 92 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Nhân hai số nguyên dương

Ta đã biết nhân hai số nguyên dương (hai số tự nhiên khác $0$).

Ví dụ: Tính:

a. 12 .3

b. 5 .120

Bài giải:

a. 12 . 3 = 36

b. 5 .120 = 600

2. Nhân hai số nguyên âm

Quy tắc: Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

Ví dụ: Tính (-4) . (-25)

Bài giải:

(-4) . (-25) = 4 . 25 = 100

Nhận xét: Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.

3. Kết luận

$a . 0 = 0 . a = 0$

Nếu $a, b$ cùng dấu thì $a . b = |a| . |b|$

Nếu $a, b$ khác dấu thì $a . b = -(|a| . |b|)$

Chú ý: Cách nhận biết dấu của tích:

(+) . (+) → (+)

(-) . (-) → (+)

(+) . (-) → (-)

(-) . (+) → (-)

$a . b = 0$ thì hoặc $a = 0$ hoặc $b = 0.$

Khi đổi dấu một thừa số thì tích đổi dấu. Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 90 sgk Toán 6 tập 1

Tính

a) $12 . 3$;

b) $5 . 120$.

Trả lời:

Ta có:

a) $12 . 3 = 36$

b) $5 . 120 = 600$


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 90 sgk Toán 6 tập 1

Hãy quan sát kết quả bốn tích đầu và dự đoán kết quả của hai tích cuối:

$3.(-4) = -12$ ⌋ tăng $4$

$2.(-4) = -8$ ⌋ tăng $4$

$1.(-4) = -4$ ⌋ tăng $4$

$0.(-4) = 0$

$(-1).(-4) = ?$

$(-2).(-4) = ?$

Trả lời:

Ta dự đoán kết quả như sau:

$(-1) . (-4) = 4$

$(-2) . (-4) = 8$


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 90 sgk Toán 6 tập 1

Tính:

a) $5 . 17$;

b) $(-15) . (-6)$.

Trả lời:

Ta có:

a) $5 . 17 = 85$

b) $(-15) . (-6) = 90$


4. Trả lời câu hỏi 4 trang 91 sgk Toán 6 tập 1

Cho $a$ là một số nguyên dương. Hỏi $b$ là số nguyên dương hay nguyên âm nếu:

a) Tích $a . b$ là một số nguyên dương?

b) Tích $a . b$ là một số nguyên âm?

Trả lời:

a) $a$ là một số nguyên dương. Tích $a . b$ là một số nguyên dương.

Suy ra $b$ là một số nguyên dương.

b) $a$ là một số nguyên dương. Tích $a . b$ là một số nguyên âm.

Suy ra $b$ là một số nguyên âm.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 78 79 80 81 82 83 trang 91 92 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 78 79 80 81 82 83 trang 91 92 sgk toán 6 tập 1 của bài §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu trong chương II – Số nguyên cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 78 79 80 81 82 83 trang 91 92 sgk toán 6 tập 1
Giải bài 78 79 80 81 82 83 trang 91 92 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 78 trang 91 sgk Toán 6 tập 1

Tính:

a) $(+3).(+9)$;    b) $(-3).7$;     c) $13.(-5)$

d) $(-150).(-4)$;     e) $(+7).(-5)$

Bài giải:

a) $(+3).(+9)=3.9=27$

b) $(-3).7=-(3.7)=-21$

c) $13.(-5)=-(13.5)=-65$

d) $(-150).(-4)=150.4=600$

e) $(+7).(-5)=-(7.5)=-35$


2. Giải bài 79 trang 91 sgk toán 6 tập 1

Tính 27 . (- 5). Từ đó suy ra các kết quả:

$(+27).(+5);      (-27).(+5);$

$(-27).(-5);      (+5).(-27)$

Bài giải:

Ta có: $27.(-5)=-(27.5)=-135$

Vậy:

$(+27).(+5)=135$

$(-27).(+5)=-135$

$(-27).(-5)=135$

$(+5).(-27)=-135$


3. Giải bài 80 trang 91 sgk Toán 6 tập 1

Cho $a$ là một số nguyên âm. Hỏi $b$ là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu biết:

a) $a . b$ là một số nguyên dương?

b) $a . b$ là một số nguyên âm?

Bài giải:

Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu và quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu ta có:

a) $a . b$ là một số nguyên dương, $a$ là số nguyên âm. Vậy $b$ là số nguyên âm.

b) $a . b$ là một số nguyên âm, $a$ là số nguyên âm. Vậy $b$ là số nguyên dương.


4. Giải bài 81 trang 91 sgk Toán 6 tập 1

Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất, bạn Sơn bắn được ba viên điểm $5$, một viên điểm $0$ và hai viên điểm $-2$; bạn Dũng bắn được hai viên điểm $10$; một viên điểm $-2$ và ba viên điểm $-4$. Hỏi bạn nào được điểm cao hơn?

Bài giải:

Số điểm bạn Sơn đạt được là:

$5.3+0.1+(-2).2 = 15+0-4 = 11$

Số điểm bạn Dũng đạt được là:

$10.2+(-2).1+(-4).3 = 20-2-12=6$

Vậy bạn Sơn được điểm cao hơn bạn Dũng.


5. Giải bài 82 trang 92 sgk Toán 6 tập 1

So sánh:

a) $(-7).(-5)$với $0$

b) $(-17).5$ với $(-5).(-2)$

c) $(+19).(+6)$với $(-17).(-10)$

Bài giải:

a) Ta có: $(-7).(-5)=35$

Vì $35>0\Rightarrow (-7).(-5)>0$

b) Ta có:

$(-17).5=-(17.5)=-85$; $(-5).(-2)=10$

Vì $-85<10\Rightarrow (-17).5 <(-5).(-2)$

c) Ta có:

$(+19).(+6)=19.6=114$

$(-17).(-10)=17.10=170$

Vì $114<170 \Rightarrow (+19).(+6)<(-17).(-10)$


6. Giải bài 83 trang 92 sgk Toán 6 tập 1

Giá trị biểu thức $(x-2).(x+4)$ khi $x=-1$ là số nào trong bốn đáp số $A, B, C, D$ dưới đây:

$A. 9 ;      B.-9;     C.5;      D.-5$

Bài giải:

Thay $x = – 1$ vào biểu thức ta được:

$(-1-2).(-1+4)=(-3).3=-9$

Vậy đáp án B đúng.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 78 79 80 81 82 83 trang 91 92 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com